دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی 1384 شماره 23

مقالات

۱.

مقایسه اثر بخشی کاربرد روشهای اصلاح رفتار والدین و معلمان و ترکیب هر دو در کاهش نشانه های اختلال بیش فعالی و نقص توجه دانش آموزان دوره ابتدایی

۲.

تأثیر آموزش بهداشت روان بر سلامت عمومی کارکنان بهزیستی اصفهان

۵.

مقایسه اعتیاد به اینترنت بر حسب سبکهای تفکر در کاربران آن

۷.

میزان شیوع و تنوع علایم اختلالات شخصیت خوشه C (وابسته، اجتنابی، وسواسی- جبری)در بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵