دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

رابطه سبک اسناد با افسردگی، اضطراب و احساس تنهایی در دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی شهر تهران در سال تحصیلی 83-82

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵