امیرحسین سلطانی فلاح

امیرحسین سلطانی فلاح

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

تأثیر دروس ارائه شده در رشته ی آموزش کودکان استثنایی بر علاقه مندی دانشجومعلمان دختر به این رشته در دانشگاه فرهنگیان تهران

تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۱۴
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر دروس ارائه شده در رشته ی آموزش کودکان استثنایی بر علاقه مندی دانشجومعلمان دختر به این رشته در دانشگاه فرهنگیان تهران می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر زمینه یابی از نوع مقطعی است. جامعه آماری کلیه دانشجومعلمان دختر دانشگاه فرهنگیان تهران در رشته آموزش کودکان استثنایی می باشد. به همین منظور از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است. بدین صورت که از بین پنج مرکز خواهران در شهر تهران، مرکز نسیبه انتخاب شده است و سپس از بین دانشجویان دانشگاه نسیبه 76 نفر از دانشجویان رشته آموزش کودکان استثنایی به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش از دو پرسشنامه نگرش ابتدایی دانشجویان نسبت به درس و علاقه دانشجویان به رشته تحصیلی استفاده شده است و برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss20 و آزمون های کولوموگرف- اسمیروف،ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و آماره توصیفی استفاده شده است.نتایج حاکی از آن است که با توجه به آزمون همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی220/0-، مشخص گردید رابطه عکس بین متغییرها وجود دارد. بدین معنی که دروسی که در رشته آموزش کودکان استثنایی ارائه می شود رابطه چندان مثبتی با علاقه دانشجویان به این رشته ندارد. با توجه به آزمون رگرسیون خطی و معادله خط به وجود آمده مشخص گردید متغییر مستقل که دروس ارائه شده در رشته آموزش کودکان استثنایی می باشد، تاثیر مثبت و معناداری روی متغییر وابسته یعنی علاقه مندی دانشجویان به رشته آموزش کودکان استثنایی نمی گذارد.
۲.

تاثیر بازخوردهای اصلاحی معلمان زن در ارزشیابی های تکوینی بر میزان تاب آوری آموزشی و تعلق پذیری تحصیل دانش آموزان دختر(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۴۰
هدف اصلی این پژوهش تاثیر بازخوردهای اصلاحی معلمان زن در ارزشیابی های تکوینی بر میزان تاب آوری آموزشی و تعلق پذیری تحصیل دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر خرم آباد بود. پژوهش به ص ورت نیمه تجربی بود که در آن از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه پژوهش 40 آزمودنی بود که از می ان دان ش آم وزان دختر دبیرستانی شهر خرم آباد به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده ش دند. در مرحله مداخله گروه آزمایش به مدت 10 هفته بعد از ارزشیابی های تکوینی به عمل آمده بازخورد دریافت کردند. در طی این مدت گروه کنترل هیچ نوع مداخله ای دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه تعلق پذیری تحصیل و مقیاس تاب آوری آموزشیدر مراحل پیش آزمون و پس آزمون برای دو گروه آزمایش و گواه استفاده شد. داده های پژوهش با روش تحلیل کواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معنی داری بین دو گروه نشان داد. یافته ها حاکی از آن بود که سطح تاب آوری آموزشی و تعلق پذیری تحصیل گروه آزمایش به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل افزایش یافته بود. بنابراین در صورتی که معلمان بعد از ارزشیابی های تکوینی از این مدل برای ارائه بازخورد استفاده کنند، می توانند سطح تاب آوری آموزشی و تعلق پذیری تحصیل دانش آموزان را به طرز معنی داری افزایش دهند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان