حسابداری دولتی

حسابداری دولتی

حسابداری دولتی سال سوم بهار و تابستان 1396 شماره 2 (پیاپی 6) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

گذار از حسابداری نقدی به تعهدی در بخش عمومی: دوره زمانی مورد نیاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسابداری بخش عمومی مبنای تعهدی مبنای نقدی دوره گذار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۹۹
تعیین دوره زمانی غیرواقع بینانه، یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت در پیاده سازی مبنای حسابداری تعهدی در بخش عمومی تلقی می شود، بنابراین تعیین بازه زمانی مناسب برای این امر بسیار با اهمیت است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عملی بودن اجرای کامل گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران در بازه زمانی تعیین شده در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد. در این پژوهش با بررسی شرایط و منابع لازم برای پیاده سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی، عوامل مؤثر بر دوره گذار و مرور تجربه برخی کشورها در این زمینه، چنین نتیجه گیری شد که بازه زمانی تعیین شده در قانون یاد شده با توجه به گسترده بودن بخش عمومی ایران، محدودیت منابع و زیرساخت ها واقع بینانه نیست. از آن جا که استمرار حرکت به سوی حسابداری تعهدی در بخش عمومی و اجرای کامل آن می تواند دولت را در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یاری کند، پیشنهاد می گردد با در نظر گرفتن شرایط موجود و تجربه کشورهای دیگر، بازه زمانی مناسب و واقع بینانه ای برای اجرای کامل حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران در نظر گرفته شود.
۲.

بررسی اثر کنترل بودجه انقباضی بر انحراف بودجه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آشفتگی بودجه انحراف بودجه کنترل بودجه انقباضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۹۰
بحران اقتصادی موضوعی است که می تواند هر کشوری را در فرایند بودجه ریزی با مشکل انحراف بودجه مواجه نماید. با توجه به تحریم های اقتصادی فراوانی که ایران با آن مواجه است ضروری است تا حد امکان انحراف بودجه کاهش یابد. هدف این پژوهش، بررسی اثر استفاده از کنترل بودجه انقباضی بر انحراف بودجه ایران با در نظر گرفتن متغیر تعدیل گر آشفتگی بودجه است. داده های مربوط به متغیر کنترل بودجه انقباضی از روش پیمایشی و داده های مربوط به متغیر انحراف بودجه و آشفتگی بودجه از گزارش های درون سازمانی سازمان برنامه و بودجه برای سال های متوالی 1393 الی 1395 (3 سال) استخراج شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Smart-PLS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد ارتباط بین کنترل بودجه انقباضی و انحراف بودجه، معکوس و معنی دار است. اما متغیر آشفتگی بودجه اثری معنی دار بر این رابطه ندارد. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل نتایج نشان می دهد انحراف بودجه سال های گذشته بر انحراف بودجه سال های آینده اثری معنی دار دارد اما بر استفاده از کنترل بودجه انقباضی اثری معنی دار ندارد.
۳.

نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای مسئولیت پاسخگویی مدیران بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتماد بخش عمومی پاسخگویی سرمایه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۹۸
هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای مسؤولیت پاسخگویی مدیران بخش عمومی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران ارگان ها و نهادهای دولتی سطح استان کردستان بوده است. تعداد سازمان های دولتی سطح استان 490 واحد بوده که به کمک آماره کوکران و در سطح خطای 1% و اطمینان 95% تعداد 204 مورد نمونه آماری در نظر گرفته شده است. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ سنجیده شده که در نهایت مقدار آلفای کرونباخ در همه موارد بیشتر از 0/7 بوده و این نشان دهنده قابلیت اعتماد یا همان پایایی است. و برای آزمون فرضیه ها با توجه به نرمال بودن داده ها از روش های آماری پارامتریک استفاده گردید. و بر اساس یافته های پژوهش سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معنی دار بر ارتقای مسؤولیت پاسخگویی مدیران بخش عموم دارد. در واقع مدیران بخش عمومی در مناطق با سرمایه اجتماعی مطلوب به بهترین نحو ممکن در قبال افکار عمومی پاسخگو خواهند بود.
۴.

بررسی تجربی پیامدها و چالش های اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در نظام مالیاتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چالش های سیستم مالیات بر ارزش افزوده عملکرد اقتصادی دولت مالیات بر ارزش افزوده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۰
هدف پژوهش حاضر، بررسی تجربی پیامدهای اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی ایران می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. فرضیه های پژوهش بر اساس پرسشنامه ای با طیف لیکرت طراحی شد و بین 105 نفر از کارکنان سازمان امور مالیاتی به طور تصادفی ساده و بدون جایگزینی توزیع گردید. اطلاعات استخراج شده از طریق اکسل تلخیص و طبقه بندی گردیده و در نهایت از طریق نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری پارامتریکt فرضیات پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل نشان می دهد که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا حدود زیادی بر عملکرد اقتصادی دولت تأثیرگذار است. علاوه بر این، یافته های این پژوهش مؤید این است که چالش های متعددی در مسیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، که بر نحوه اجرای آن تأثیرگذار است. از آنجا که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تأثیر مطلوبی بر عملکرد دولت دارد، بایستی تدابیر و تمهیدات لازم جهت مدیریت چالش های پیش روی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و افزایش کارایی و بهره وری این سیستم توسط مسؤولان ذیربط اندیشیده شود.
۵.

بررسی تأثیر توانمندسازی از طریق سطح انگیزه بر عملکرد شغلی ذیحساب ها (مطالعه موردی : وزارت امور اقتصادی و دارایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی سطح انگیزه عملکرد شغلی وزارت امور اقتصادی و دارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۹۸
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر توانمندسازی از طریق بهبود سطح انگیزه بر عملکرد شغلی ذیحساب ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی پیمایشی می باشد. به منظور انجام این پژوهش پرسشنامه های استانداردی تهیه شد و در میان نمونه ای از جامعه آماری توزیع گردید. جامعه آماری در این پژوهش کلیه ذیحسابان و معاونین ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی استان تهران می باشند که پرسشنامه ها بین نمونه ای مشتمل بر 148 نفر از اعضای این جامعه به روش تصادفی ساده توزیع گردید. نتایج پژوهش نشان داد توانمندسازی کارکنان و ابعاد آن که شامل احساس معناداری، شایستگی و تأثیرگذاری می باشد، از طریق بهبود سطح انگیزه، بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیرگذار است ولی از میان ابعاد توانمندسازی، استقلال کارکنان از طریق بهبود سطح انگیزه نمی تواند بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر معناداری داشته باشد.
۶.

بررسی تأثیر مدیریت دانش برکارایی بخش مالی دستگاه های اجرایی (مطالعه موردی شهرداری مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان های بخش عمومی شهرداری کارایی بخش مالی مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۹۴
یکی از مباحث انکارنشدنی در سازمان های امروزی این مسئله است که دانش به طور فزاینده ای به عنوان یک دارایی مهم مورد توجه قرار گرفته و در سازمان های بخش دولتی، عمومی و خصوصی برای ایجاد مزیت رقابتی، مدیریت می شود. در این پژوهش، میزان تأثیر مؤلفه های مدیریت دانش برکارایی (خلاقیت و یادگیری) کارکنان بخش مالی شهرداری منطقه یک کلانشهر مشهد، مورد مطالعه قرار گرفته است. منطقه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شده است. برای تعیین حجم نمونه کارکنان از جدول مورگان و جهت انتخاب نمونه ها از روش تصادفی ساده استفاده گردیده است. ابزار سنجش، پرسشنامه پنج گزینه ای در مقیاس لیکرت (حاوی 58 پرسش متناظر با زیر متغیرهای پژوهش) بوده که روایی آن با استفاده از روش تحلیل محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (نرم افزار R)، تأیید شده است. برونداد پژوهش نشان داده که ابعاد مدیریت دانش باعث افزایش خلاقیت سازمانی و افزایش یادگیری سازمانی می گردد.
۷.

ضرورت استقرار حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اثربخشی بخش عمومی حسابرسی عملکرد صرفه اقتصادی کارآیی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۹۹
حسابرسی عملکرد از طریق ارائه تجزیه و تحلیل های عینی و بی طرف از عملکرد مقامات و کارکنان بخش عمومی تلاش دارد به آن ها در مواردی همچون بهبود عملکرد، کاهش هزینه ها و اتخاذ تصمیمات داده محور و آگاهانه کمک نماید. هدف این پژوهش بررسی نقش حسابرسی عملکرد در بهبود عملکرد بخش عمومی است. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان شاغل در بخش عمومی است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های آمار توصیفی همچون میانگین و رتبه بندی میانگین استفاده شد. با توجه به نتایج پژوهش توجه به هر سه مؤلفه حسابرسی عملکرد (صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی) در انجام حسابرسی عملکرد ضروری است. به علاوه، نتایج پژوهش نشان داد علاوه بر حرفه حسابرسی به تخصص سایر حرفه ها در انجام حسابرسی عملکرد نیاز است. مهم ترین محدودیت حسابرسی عملکرد، عدم همکاری و تعهد مدیران ارشد در فرایند اجرای این نوع حسابرسی تشخیص داده شده است. در نهایت، یافته های پژوهش نشان داد که حسابرسی عملکرد می تواند باعث ارتقای پاسخگویی بخش عمومی و استفاده اقتصادی، کارآمد و اثربخش از منابع بخش عمومی شود.
۸.

بررسی کیفیت گزارشگری مالی بر مبنای استانداردهای حسابداری بخش عمومی از نظر نحوه ارائه اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ویژگی های کیفی اطلاعات پاسخگویی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استانداردهای حسابداری بخش عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۸۵
وجود ضوابط معتبر برای اطمینان از کیفیت مطلوب گزارش های مالی یکی از مهم ترین پایه های نظام پاسخگویی بخش دولتی است و استانداردهای حسابداری هسته اصلی این ضوابط را تشکیل می دهند. این پژوهش با هدف مطابقت ویژگی های کیفی گزارش های مالی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از نظر نحوه ارائه اطلاعات، با استانداردهای حسابداری بخش عمومی صورت می گیرد. جامعه آماری شامل 104 نفر از مدیران مالی و بودجه دانشگاه های علوم پزشکی و کارشناسان مرتبط بودجه وزارت بهداشت است. داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری و از طریق نرم افزارهای Excel و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش های آماری مورد استفاده شامل آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها، ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی همبستگی بین متغیر ها وآزمون میانگین یک جامعه و آزمون دوجمله ای برای بررسی فرضیه ها می باشد. یافته ها بیانگر آن است که ویژگی های کیفی اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی دانشگاه های علوم پزشکی از نظر نحوه ارائه اطلاعات، با استانداردهای حسابداری بخش عمومی مطابقت دارد. دانشگاه های علوم پزشکی، با اندک تغییرات و بازنگری در نحوه ارائه صورت های مالی و گزارشگری خود می توانند با استانداردهای حسابداری بخش عمومی همسو شوند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸