حسابداری دولتی - نشریه علمی (وزارت علوم)

حسابداری دولتی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۶۴۵-۴۹۸X
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۴
مدیر مسئول: دکتر عزیز گرد
ناشر: دانشگاه پیام نور
p-issn: ۲۴۲۳-۴۶۱۳
صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر علی رحمانی
مدیر داخلی: دکتر الناز پاک خصال
هیئت تحریریه: دکتر علی رحمانی، دکتر سید علی اکبر احمدی، دکتر زهرا پور زمانی، دکتر رضا رسولی، دکتر ساسان مهرانی، دکتر بیتا مشایخی، دکتر غلامرضا کردستانی، دکتر سید محمود موسوی شیری اعضای هیات تحریریه بین المللی: ، دکتر حمید پورجلالی، دکتر ذبیح الله رضایی، دکتر حسن یزدی فر
وب سایت: https://gaa.journals.pnu.ac.ir/
پست الکترونیکی: gja.journals@pnu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸