منصوره رسولی

منصوره رسولی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

سلامت سازمانی؛ و قدرت تبیین کنندگی یادگیری سازمانی و اخلاق حرفه ای برای پیش بینی آن.

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۴
هدف بررسی رابطه یادگیری سازمانی و اخلاق حرفه ای با سلامت سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه ناحیه سه استان قم بود. روش ازنظر اهداف، کاربردی و به لحاظ شیوه ی گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری 89 نفر از مدیران مدارس متوسطه دولتی آموزش وپرورش استان قم بودند که در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97 مشغول خدمت بودند. نمونه آماری 75 نفر از اعضای جامعه آماری بودند که بر اساس جدول مورگان و کرجسی به شیوه ی تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسش نامه ی استاندارد؛ یادگیری سازمانی نیفه، اخلاق حرفه ای سرمد و بازرگان و سلامت سازمانی هوی و فیلدمن به ترتیب با پایایی 0/92، 0/84 و 0/96 بر اساس آلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس روش های توصیفی و آزمون های استنباطی در حد آزمون کولموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در قالب نرم افزار SPSS نشان داد: بین اخلاق حرفه ای و سلامت سازمانی مدیران رابطه وجود دارد. بین یادگیری سازمانی و سلامت سازمانی مدیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین مؤلفه های یادگیری سازمانی و اخلاق حرفه ای با سلامت سازمانی مدیران متوسطه رابطه وجود دارد. ارتقا سلامت سازمانی مدیران آموزش وپرورش مستلزم کاربست یادگیری سازمانی و اخلاق حرفه ای است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان