نقش جهان

نقش جهان

نقش جهان سال هشتم تابستان 1397 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تجلی ذکر در فضای معماری اسلامی - ایرانی از طریق بشارت و انذار؛ نمونه موردی: مساجد معماری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۴۵۷
۳.

ارتقای حیات مدنی براساس وق فنامه مسجد-مدرسه سپهسالار (شهید مطهری) در گستره میدان بهارستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۳۳۸
۵.

بررسی تزیینات جداره های ارزشمند تاریخی با هدف الگویابی برای تداوم تزیینات معماری ایرانی-اسلامی در بدنه های شهری (مطالعات موردی: راسته بالا خیابان مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۴۱۵
۶.

تناظر جلوه های نور در اندیشه های سهروردی و معماری دوره صفویه(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴