نقش جهان

نقش جهان

نقش جهان سال نهم بهار 1398 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل معماری میراث صنعتی با استفاده از روش ترکیبی گونه شناسی و دستورزبان شکل تحلیلی (نمونه موردی کارخانه های نساجی اصفهان و یزد در دوره پهلوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۲۵۶
۲.

تبیین نقش و جایگاه میراث صنعتی در ارتقای ویژگی های کیفی سلسله مراتب مبادی ورودی شهری (موردپژوهی: کوره های آجرپزی مبادی ورودی شهر همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

الگوشناسی معماری کارخانه های صنعتی پهلوی اول در تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تغییر کاربری تطبیقی میراث صنعتی، رویکردی براساس بازیافت انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

افزایش مسرت بخشی در احیای مناظر پساصنعت(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

ارزیابی تاثیر تغییر کاربری سازگار بر پایداری محیطی (نمونه موردی: میراث صنعتی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴