پژوهش حسابداری

پژوهش حسابداری

پژوهش حسابداری دوره هفتم زمستان 1396 شماره 3 (پیاپی 27)

مقالات

۱.

مروری بر مدل های ارزیابی عملکرد مالی شرکت های سرمایه گذاری

تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۱۹۴
رشد و توسعه اقتصاد، افزایش شرکت های سهامی و تفکیک مدیریت از مالکیت، و در پی آن مسائل نمایندگی باعث اهمیت و توجه اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها شد. شرکت های سرمایه گذاری به عنوان یکی از مهمترین شرکت ها در بازار سرمایه از دهه ١٨٩٠ میلادی در ایالات متحده آمریکا مطرح شد. به تدریج در سایر کشورهای جهان تاسیس شرکت های سرمایه گذاری مورد توجه قرار گرفت. در ایران نیز از دهه 1340 شمسی این شرکت ها وارد دنیای تجارت شدند. گستردگی شرکت های سرمایه گذاری به حدی رسید که بخش مهمی از بازارهای سرمایه تلقی شده و بسیاری سرمایه گذاران از خدمات این شرکت ها استفاده می نمایند. بسیاری از سرمایه گذاران، زمان کافی، توان مالی، یا تخصص لازم را در ایجاد پرتفوی مناسب ندارند. از این رو انجام این مهم را به شرکت های سرمایه گذاری می سپارند، بنابراین ارزیابی عملکرد مالی این شرکت ها برایشان اهمیت والایی دارد. از دیرباز تلاش های زیادی برای دستیابی به معیاری جهت ارزیابی عملکرد این شرکت ها در جهان صورت گرفته تا امکان ارزیابی بهتر عملکرد را برای سرمایه گذاران این شرکت ها فراهم نماید. هدف تحقیق حاضر این است که مدل های مطرح و معیارهای موجود ادبیات جهان را مورد بررسی قرار داده و با توجه به شرایط و فعالیت های شرکت های سرمایه گذاری در ایران، تحلیلی بر امکان استفاده از آن ها در مسیر ارزیابی عملکرد آن ها داشته باشد.
۲.

شبکه های اجتماعی ؛بازار سرمایه و گزارشگری مالی

تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۷۲
تعداد زیادی از افراد در جهان، از شبکه های اجتماعی به منظور برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات استفاده می کنند. شبکه های اجتماعی، پایگاه های داده بزرگی هستند که رفتار جامعه را منعکس می کنند. اطلاعاتی که از طریق شبکه های اجتماعی بدست می آیند، داده های بزرگ نامیده می شوند. تحقیقات دانشگاهی بسیاری در حوزه ی داده های بزرگ تولید شده توسط شبکه های اجتماعی انجام شده است که هدف کلی آن ها، درک بهتر رفتار جامعه است. در این پژوهش به استفاده از شبکه های اجتماعی و داده های بزرگ در حوزه بازار سرمایه پرداخته شده است. از منظر مالی رفتاری، احساسات سرمایه گذاران، عامل نوسانات بازار است. در این چارچوب، شبکه های اجتماعی به عنوان ابزار نوینی برای جمع آوری داده های مربوط به احساسات جامعه و درک رفتار سرمایه گذارن، مطرح هستند. از سوی دیگر، استفاده از شبکه های اجتماعی برای افشای اطلاعات شرکت و گزارشگری، اطلاعاتی به موقع را فراهم می آورد که منجر به افزایش کارایی بازار می گردد. این پژوهش به معرفی شبکه های اجتماعی و مکانیزم های تبادل اطلاعات از شبکه ها به بازار سرمایه و گزارشگری مالی و افشا از طریق شبکه های اجتماعی پرداخته، نتایج چند مقاله مهم مطرح کرده و چالش ها و چشم انداز مقالات آتی را بیان نموده است.
۳.

نقش حسابرسی داخلی در پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۷۶
در دنیای امروز بسیاری از کشور ها، استانداردهای بین المللی را به عنوان یک چارچوب گزارشگری مالی جهانی مورد پذیرش قرار داده اند. در ایران هم ناشران بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ملزم به تهیه صورت های مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی هستند. با عنایت به تأثیر گسترده استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر بسیاری از جنبه های مختلف فعالیت های شرکت ها، حسابرسی داخلی می تواند به عنوان یکی از ارکان راهبری شرکتی در سازمان نقش بی بدیلی در پیاده سازی استانداردهای بین المللی ایفا نماید. بدین ترتیب در این مقاله به بررسی نقش حسابرسی داخلی در پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی پرداخته می شود. نتیجه حاصل از مقاله این است که حسابرسان داخلی باید حضور فعالی در پروژه ی تبدیل اصول پذیرفته شده حسابداری به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی داشته باشند و این حضور باید در زمان مناسب صورت پذیرد. در حقیقت واحد حسابرسی داخلی بایستی پیش از پیاده سازی استانداردهای بین المللی و در حین آن، به عنوان یک عنصر کلیدی ایفای نقش نماید. در این راستا، آموزش کافی حسابرسان در زمینه پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ضرورت دارد.
۴.

واکاوی سازوکارهای نظارتی و کنترلیِ نظام راهبری شرکتی

تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۷۹
هدف اصلی سازوکارهای نظارتی و کنترلی، شفاف سازی و پاسخگویی است؛ از این رو راهبری شرکتی ازجمله عواملی است که برای ایفای مسئولیت پاسخگویی، با تأکید بر استقرار کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی، مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است. کمیته های حسابرسی برای کارایی بیشتر و تکمیل نقش کنترلی خود در سازمان، سیاست های کنترل داخلی قوی تری را از طریق افزایش کیفیت گزارشگری مالی ایجاد می کنند. گستره نظام راهبری شرکتی از نقش هدایت و کنترل هیأت مدیره تا مدیران اجرایی و عملیاتی و نقش اطمینان بخشی حسابرسان داخلی و مستقل ادامه می یابد. کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی از جمله ابزارهای نظارتی مدیریت است که امکان مدیریت بهتر فعالیت ها را برای تصمیم گیرندگان درون سازمان فراهم می کند. بنابراین کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی به عنوان سازوکارهای نظارتی وکنترل داخلی به عنوان سازوکار کنترلی، از اجزای مهم راهبری شرکتی درنظر گرفته می شوند. آنچه حائز اهمیت است نیاز سازوکارهای نظارتی و کنترلی به بهبود و تغییرات مداوم در راستای تحولات سازمان می باشد. ازاین رو در این مقاله به اهمیت و جایگاه کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی و کنترل داخلی پرداخته می شود و افزون برآن، نقش این سازوکارها در نظام راهبری شرکتی تبیین می گردد.
۵.

بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت بر محدودیت های تامین مالی ( شاخص kz ) شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران

تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۸۱
مهمترین عوامل تعیین کننده سطح سود، محدودیت های تأمین مالی، فرصت های سرمایه گذاری، اندازه شرکت و فشار از سوی سهامداران و مقامات نظارت کننده است. حاکمیت شرکتی شامل ضوابط حقوقی، فرهنگی و نهادی ، چگونگی اداره و عملکرد شرکت ها را تعیین می کند. آنچه بیشتر جلب توجه می کند حضور روز افزون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت می باشد. هدف تحقیق بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت بر محدودیت های تامین مالی در بورس اوراق بهادار است . جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386تا 1394 که بر اساس نمونه گیری غربالگری به روش حذف سیستماتیک ، 135 شرکت به عنوان نمونه تعیین گردید. نتایج نشان داد : الف ) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار بر محدودیت های تامین مالی تاثیر معناداری دارد. یعنی اثر متغیر درصد سهام نگه داری شده توسط بزرگترین سهامدار بر متغیر محدودیت های تامین مالی( KZ ) مثبت و معنادار است ب ) اثر متغیرهای نسبت سهامدارن نهادی فعال و غیر فعال بر محدودیت های تامین مالی به ترتیب مثبت و منفی اما از نظر آماری ضریب متغیر سهامداران نهادی فعال معنادار و ضریب متغیر سهامداران نهادی غیر فعال معنی دار نیست . لذا افزایش متغیر سهامدارن نهادی فعال منجر به افزایش وجه نقد شرکت و در نتیجه کاهش محدودیت های تامین مالی خواهد شد. و نهایتا ج ) اثر متغیر نسبت کل سود تقسیمی به کل داراییها بر متغیر محدودیت های تامین مالی منفی و معنادار است.
۶.

بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری با واکنش بازار و ارزش شرکت ها

تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۶۵
محافظه کاری حسابداری از نظر مشارکت کنندگان در بازار سرمایه و به ویژه سهامداران مطلوب بوده و منجر به افزایش تقاضا برای خرید سهام در شرکت های دارای سطح بالای محافظه کاری می گردد.افزایش تقاضا هم به نوبه خود منجر به افزایش قیمت سهام و در نتیجه منجر به افزایش واکنش بازار و ارزش شرکت ها می گردد. این مقاله به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با واکنش بازار و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. دراین پژوهش برای سنجش محافظه کاری شرطی از مدل بال و شیوا کومار و برای سنجش محافظه کاری غیر شرطی از مدل گیولی و هاین استفاده شده است. این پژوهش از نوع همبستگی بوده وجامعه آماری ، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است که با روش حذفی، 68 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند.دوره زمانی پژوهش سال های 1387 تا 1392 است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از رگرسیون چند گانه خطی بهره گیری شده است. نتایج آزمون نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری باواکنش بازار وارزش شرکت رابطه معنی داری دارد وازبین متغیر های کنترلی وارد شده در مدل، نرخ بازده دارایی باواکنش بازار رابطه مثبت داشته و نرخ بازده دارایی و نسبت ارزش بازار به دفتری و نسبت نقدینگی باارزش شرکت رابطه مثبت و معنی دار دارد.
۷.

سوابق و پیامدهای کاربرد اطلاعات بها در تصمیم گیری

تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۳۹
ارزش هر رویکرد مدیریت بها به توانایی آن در ایجاد اطلاعات بهای نوین و دقیق برای استفاده در فرآیند تصمیم گیری بستگی دارد. کسب بینش نسبت به سوابق و پیامدهای استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها در تصمیم گیری ها، در راستای ارزشیابی رویکرد های مدیریت بها حائز اهمیت ویژه است. پارادایم پژوهش رفتاری چارچوبی را برای تفسیر و تبیین رابطه بین استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها و رفتار افراد فراهم می سازد. در این مقاله مطالعات رفتاری در زمینه کاربرد اطلاعات بها در تصمیمات بررسی شده است. یافته های حاکی از اثرات با اهمیت استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها بر رفتار افراد است. علاوه بر این، عواملی نظیر ویژگی های فردی، سیستم ها و عوامل مختلف بازار، استفاده از اطلاعات بها را تعدیل می سازند. در این مقاله مطالعات رفتاری در زمینه کاربرد اطلاعات بها در تصمیمات بررسی شده است. یافته های حاکی از اثرات با اهمیت استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها بر رفتار افراد است. علاوه بر این، عواملی نظیر ویژگی های فردی، سیستم ها و عوامل مختلف بازار، استفاده از اطلاعات بها را تعدیل می سازند.
۸.

نکات قابل توجه در خود ارزیابی یک پژوهش تجربی حسابداری

تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۲۰۷
در این مقاله فهرستی از نکات قابل توجه (PTC) برای کمک به محققان در خود ارزیابی تحقیقات ارائه می گردد تا به موضوعات مشترکی که اغلب در همایش های حسابداری و در اصلاحات داوران مطرح می گردند، پرداخته شود. پیش بینی و پرداختن به این موضوعات، می تواند به محققان، به ویژه دانشجویان دکترا و اعضای جدید هیئت علمی کمک نماید تا یک ایده ابتدایی تحقیق تجربی را به مطالعه ای اندیشمندانه و با دقت طراحی شده تبدیل نمایند. فهرست ارائه شده، شامل پنج قسمت است: سوال تحقیق، نظریه، نوآوری(ارزش افزوده علمی)، طرح تحقیق وتجزیه و تحلیل و تفسیر یافته ها و نتیجه گیری. در هر بخش، به چگونگی بررسی عوامل با اهمیت که خوانندگان، داوران مجلات و شرکت کنندگان در همایش ها احتمالاً به آن ها توجه و در خصوص آن ها پیشنهاد می دهند، پرداخته می شود. اینکه چگونه ارزش افزوده علمی یک مطالعه را افزایش دهیم و مثال هایی در خصوص اینکه در مطالعات قبلی حسابداری، چگونه به نحو موثری این موضوعات مدنظر قرار گرفته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵