ادبیات پایداری

ادبیات پایداری

ادبیات پایداری پاییز و زمستان 1391 شماره 7

مقالات

۲.

اسوه های مذهبی در شعر دفاع مقدّس

۳.

بررسی شعر عاشورایی در دو ادب فارسی و عربی با تکیه بر شعر شهریار و جواهری

۵.

بررسی شیوه های پرداخت طنز و مطایبه در کتاب فرهنگ جبهه (شوخ طبعی ها)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳