کهن نامه ادب پارسی

کهن نامه ادب پارسی

کهن نامه ادب پارسی سال اول پاییز و زمستان 1389 شماره 2

مقالات

۳.

زیباشناسی شر (بررسی تطبیقی جایگاه شر در نگاه فردوسی و شکسپیر با توجه به داستان «ضحاک ماردوش» و نمایشنامه «مکبث»)

۴.

بازتاب باورهای نجومی در خمسه خواجوی کرمانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶