دین و ارتباطات

دین و ارتباطات

دانشگاه امام صادق زمستان 1381 شماره 16

مقالات

۱.

یافته های ارتباطات میان فرهنگی در کاریکاتورهای مطبوعات ایران راجع به واقعه 11 سپتامبر و وقایع بعدی

۳.

برنامه های دینی تلویزیون و دریافت مخاطبان: یک مطالعه تطبیقی پیرامون برنامه های اسلامی تلویزیون ایران و کلیسای الکترونیک

۵.

بررسی اثرات سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر تورم، مابه التفاوت نرخ ارز رسمی و بازار سیاه و نرخ ارز واقعی در ایران

۶.

تاثیر نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد مدلهای خودرگرسیونی برداری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸