دین و ارتباطات - علمی-پژوهشی

دین و ارتباطات


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
e-issn: ۲۵۸۸-۶۴۶۰
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۶ فروردین ۱۳۹۰
مدیر مسئول: محمدسعید مهدوی کنی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
p-issn: ۲۲۵۲-۰۲۵۲
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع) - دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر حسن بشیر
مدیر داخلی: دکتر محمدحسین شعاعی
هیئت تحریریه: دکتر تقی آزاد ارمکی، حسن بشیر، دکتر سعیدرضا عاملی، دکتر رضا اکبری، دکتر مهدی محسنیان راد، دکتر ناصر باهنر، دکتر سید حسن حسینی سروری، دکتر مسعود کوثری، دکتر محمد هادی همایون، دکتر محمود تقی زاده داوری، دکتر محسن الویری
آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
تلفن: ۰۹۲۱۷۴۶۵۲۳۰
وب سایت: http://ertebatat.journals.isu.ac.ir/
پست الکترونیکی: din.ertebatat@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲