فضای جغرافیایی

فضای جغرافیایی

فضای جغرافیایی پاییز و زمستان 1384 شماره 14

مقالات

۳.

بررسی نحوه ی تغییرات آب و هوایی و فعالیت فرآیندهای فرسایشی در دوران پلیستوسن و هلوسن با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی و با استفاده از مواریث مورفولوژیکی (با مثالهای موردی از کوهستان های سبلان و سهند)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 43 تعداد دانلود : 127

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸