دانشکده ادیبات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان)

دانشکده ادیبات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان)

دانشکده ادیبات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان 1380 شماره 24 و 25 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۴.

بررسی عوامل زبانی تأثیر گذار در پیدایش اختلاف قرائات قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۶