دانشکده ادیبات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان)

دانشکده ادیبات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان)

دانشکده ادیبات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان 1385 شماره 47 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بازتاب هایی از علوم قرآنی در شعر حکیم سنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

درنگی بر برخی از آداب و رسوم دربار غزنه با تکیه بر تاریخ ابوالفضل بیهقی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

مقایسه بخش بدیع معیار جمالی شمس فخری با حدائق السحر رشیدالدین وطواط(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۶