دانشکده ادیبات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان)

دانشکده ادیبات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان)

دانشکده ادیبات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان 1384 شماره 41 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۶.

بازتاب پدیده اعتیاد در شعر صائب(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

نگرشی نو به زبان و شعر جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

لکه ابر عابر آفاق نومیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۳.

نگاهی به تفسیر سوره یوسف یا یوسف نامه اثر پیر جمالی اردستانی اصفهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۴.

تحلیل نمادهای ماه در باورهای عامیانه ملل مختلف به استناد ابیاتی از شاعران بزرگ پارسی گوی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۶