خانواده و پژوهش

خانواده و پژوهش

خانواده و پژوهش سال دوم تابستان 1384 شماره 2

مقالات

۱.

بررسی میزان دانش و نگرش والدین نسبت به اعتیاد

۲.

بررسی دیدگاه ها و نگرش های والدین دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در خصوص کلاس های آموزش خانواده در شهر تهران

۳.

نقش های آموزشی، اجتماعی و مالی زنان در خانواده های روستایی ایران

۴.

بررسی رابطه رضایت از زندگی زناشویی با موفقیت های آموزشی فرزندان

۷.

تاثیر شیوه های فرزند پروری والدین بر شخصیت اجتماعی و فرهنگی جوانان

۸.

رابطه رفتار بهنجار اجتماعی نوجوانان تهران با وضعیت اخلاقی مادران