مجید خرسندی فرد

مجید خرسندی فرد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

مقایسه اثربخشی پیام تبلیغاتی چریکی و غیر چریکی در مصرف کننده های نوشابه های انرژی زای ورزشی (ردبول و بلک انرژی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی چریکی نوشابه انرژی زا ردبول بلک انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۲۳۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای اثر پیام بازاریابی چریکی و غیر چریکی در نوشابه های انرژی زای ورزشی (ردبول و بلک انرژی) انجام شد. جامعه آماری پژوهش ورزشکاران مصرف کننده نوشابه های انرژی زای ردبول و بلک انرژی می باشند و با روش نمونه گیری انتخابی تعداد 40 نفر انتخاب شدند و در دو گروه تجربی و کنترل برندهای ردبول و بلک انرژی قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه بازاریابی چریکی چیون و سوزس، (2014) می باشد که برای اطمینان از روایی با نظرخواهی از ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی روایی محتوایی آن مورد تائید قرار گرفت. همچنین با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی مؤلفه های پژوهش در پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت . در سنجش پایایی، ضریب آلفای کرونباخ برابر با 97 /0 می باشد . برای اجرای پژوهش ابتدا پیام تبلیغ ویدیویی ارائه و سپس پرسشنامه پژوهش ارائه شد. یک هفته بعد گروه تجربی بدون آگاهی قبلی با تبلیغ چریکی روبرو شدند و پرسشنامه مجدداً ارائه شده و با دیدگاه آنان نسبت به پیام غیر چریکی و همچنین گروه کنترل مقایسه گردید. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از آزمون تی دو نمونه ای مستقل و تی دو نمونه ای وابسته استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین گروه کنترل و تجربی در برندهای ردبول و بلک انرژی در اثر بازاریابی چریکی تفاوت معنی داری وجود دارد. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که استفاده از بازاریابی چریکی می تواند در بهبود دیدگاه مشتریان و اثرگذاری بیشتر بر آنان برای خرید محصول مؤثر باشد.
۲.

طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی اثربخش بر محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران به روش ساختاری _ تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت آشوب گونه ورزش قهرمانی تجزیه وتحلیل میک مک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۳۸۱
پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی اثربخش بر محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران به روش ساختاری _ تفسیری انجام شد. پژوهش حاضر ازنوع مطالعات کیفی با ماهیت توصیفی- تحلیلی و نیز ازنوع پژوهش های کاربردی بود که به روش ساختاری _ تفسیری انجام شد. جامعه آماری پژوهش 15 نفر از اساتید و نخبگان مدیریت ورزشی و مدیران ورزشی خبره فدراسیون های ورزشی بودند که به صورت نمونه گیری انتخابی انتخاب شدند. ابتدا ازطریق فرایند دلفی و مصاحبه با خبرگان و پژوهش های کتابخانه ای، گویه های پژوهش شامل 78 گویه شناسایی شدند. در مرحله بعد، خبرگان مؤلفه های پژوهش را شناسایی کردند که درنهایت، 12 مؤلفه برای گویه ها شناسایی شدند. سپس، فرایند ساختاری _ تفسیری اجرا شد و با تجزیه وتحلیل میک مک، نمودار قدرت نفوذ و وابستگی اجزای مدل تعیین شد. یافته ها نشان داد که مؤلفه ها دارای پنج سطح بودند که سطح اول شامل نقاط آشوب گونه و خلاقیت و نوآوری، سطح دوم شامل مدیریت تغییر و عملکرد ارزیابی، سطح سوم شامل طراحی ساختار، کار تیمی و یادگیری سازمانی، سطح چهارم شامل شناخت محیط و سطح پنجم شامل عوامل اقتصادی، فرهنگی و مذهبی، فناوری اطلاعات و رسانه ها بودند. با توجه به یافته ها توصیه می شود که سازمان های ورزشی برای توسعه ورزش قهرمانی با شناخت دقیق از محیط و ساختار جامعه، طراحی سازمان را به گونه ای انجام دهند که زمینه توسعه سهم بازار ازطریق اثرگذاری و مدیریت نقاط حساس و آشوب گونه فراهم شود.
۳.

تاثیر برنامه ریزی عصبی کلامی بر انگیزش شغلی و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی عصبی کلامی انگیزش شغلی عملکرد شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۲۴
هدف تحقیق حاضر بررسی اثر آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی بر انگیزش شغلی و عملکرد شغلی بود. جامعه آماری تحقیق را دبیران تربیت بدنی شهر مشهد تشکیل می دادند که تعداد آنها 1300 نفر بوده و 100 نفر به وسیله نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند. آزمودنی ها ابتدا به وسیله پرسشنامه انگیزش شغلی باچبر و همکاران (1990) و عملکرد شغلی کنوی (1999) مورد ارزیابی قرار گرفتند و سپس به مدت 20 جلسه تحت آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی قرار گرفتند. سپس مجددا آزمون های انگیزش شغلی و عملکرد شغلی از آزمودنی ها گرفته شد و نتایج مورد مقایسه قرار گرفت. همچنین نقش انگیزش شغلی به عنوان متغیر میانجی با عملکرد شغلی نیز مورد بررسی قرار گرفت. داده ها به وسیله آزمون های کلوموگروف اسمیرنف، آزمون تی، تحلیل کوواریانس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی به طور معنی داری بر انگیزش شغلی و عملکرد شغلی به اثبات رسید. همچنین انگیزش شغلی و عملکرد شغلی نیز دارای همبستگی مثبت و معنی دار می باشند. با توجه به نتایج لازم است تا با توجه به اثر معنی دار آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی بر انگیزش شغلی و عملکرد شغلی در دبیران زمینه ارتقای عملکرد آنان را فراهم نمود و در توسعه ورزش و تربیت بدنی در جامعه اثرات مفیدی را ایجاد نمود.
۴.

طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران، پژوهش آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آشوب آمیخته ترکیبی بازاریابی مدیریت آشوب گونه ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۲۰۸
مقدمه: تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی اثربخش در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران به روش آمیخته ترکیبی انجام گرفت. روش پژوهش: جامعه آماری در بخش کیفی شامل 10 نفر از استادان مدیریت ورزشی و مدیران ورزشی نخبه و در بخش کمی شامل استادان مدیریت ورزشی و صاحب نظران حوزه بازاریابی و رئیس و معاونان فدراسیون ها و کارکنان بخش بازاریابی فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک، مربیان و ورزشکاران نخبه است که تعداد آنها 396 نفر بود و بر اساس جدول مورگان 220 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ابتدا به روش دلفی گویه های تحقیق شناسایی شدند و به روش ساختاری تفسیری مدلسازی انجام گرفت. سپس ابزار کمی تحقیق تدوین و روایی آن توسط استادان مدیریت ورزشی و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تأیید و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد. یافته ها: یافته ها نشان داد مدل ساختاری تفسیری دارای 12 مؤلفه در پنج سطح است و مدل کمی تحقیق نیز دارای پنج مؤلفه اصلی بوده و دارای برازش مطلوب است. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت سازمان های ورزشی باید با برنامه ریزی برای عوامل مؤثر بر نقاط حساس و آشوب گونه زمینه توسعه ورزش قهرمانی را در محیط آشوب گونه فراهم کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان