سید سعید کشفی

سید سعید کشفی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

چالش های مدیریت انتظامی در پی جویی سرقت در فرماندهی انتظامی استان همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چالش های درون سازمانی چالش های برون سازمانی مدیریت انتظامی پی جویی جرائم کشف جرم سرقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۸
زمینه و هدف: ارتقای توان کشف و کاهش فاصله وقوع تا کشف، از اولویت های راهبردی پلیس آگاهی نیروی انتظامی است که البته پلیس در این راه با چالش هایی مواجه است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش های مدیریت انتظامی در پی جویی سرقت در فرماندهی انتظامی استان همدان است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه اجرا آمیخته با استفاده از دو روش کیفی (دلفی دومرحله ای) و کمّی (توصیفی - پیمایشی) است. مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان مدیریت انتظامی و مدیران پلیس آگاهی استان همدان بودند که با روش هدفمند قضاوتی انتخاب شدند و جامعه آماری بخش کمّی نیز کارشناسان و کارکنان پلیس آگاهی استان همدان بودند که براساس جدول مورگان، 161 نفر از آن ها به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته است که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، تی تک نمونه ای، آزمون فریدمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. یافته ها: چالش های مدیریت انتظامی در پی جویی سرقت در دو سطح چالش های درون سازمانی در دو حوزه مراحل مقدماتی و انجام اقدامات اساسی و چالش های برون سازمانی در مراحل مقدماتی، انجام اقدامات اساسی و مرحله نهایی، دسته بندی شد. نتیجه گیری: چالش های درون سازمانی سهم مهمی در به چالش کشیدن مدیریت انتظامی استان همدان در پی جویی سرقت و کشف جرم دارند؛ بنابراین لازم است، رؤسا و مدیران پلیس آگاهی استان همدان اصلاح چالش های درون سازمانی مدیریت انتظامی را در اولویت اقدامات خود قرار دارند.
۲.

الگوی ارتقای مهارت های مدیران مجتمع های آموزشی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارت مدیران شایستگی آموزش مهارت های ارتباطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۷۷
زمینه و هدف: ارتقای مهارت های مدیران در سازمان ها، درواقع یکی از راه های اصولی برای جهت بخشیدن به تحقق اهداف سازمان است. بهره مند بودن سازمان هایی چون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از مدیران لایق و کارآمد می تواند ضامن امنیّت مردم جامعه باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی الگوی ارتقای مهارت های مدیران مجتمع های آموزشی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، کمّی از نوع پیمایشی است. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته بود. جامعه آماری پژوهش، کارکنان مجتمع های مراکز آموزشی ناجا به تعداد 214 نفر بودند که به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 176 نفر انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون های معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار «ایموس» استفاده شد. یافته ها: در تحلیل یافته ها، مهارت های اجتماعی، مهارت های عمومی، مهارت روان شناختی، خودشناسی، مهارت توانمندسازی کارکنان، مهارت های محیطی مدیران دارای مقدار معنی داری است. رتبه بندی مهارت ها نشان داد؛ مهارت توانمندسازی کارکنان در رتبه اول و مهارت روان شناختی در رتبه آخر قرار دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که مسئولین امر به منظور ارتقای مهارت های مدیران مجتمع های آموزشی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران لازم است نسبت به اجرایی نمودن راهکارهای شناسایی شده در این پژوهش اهتمام بیشتری داشته باشند.
۳.

شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی شهروندان در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک (موردمطالعه شهر ایلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نیاز آموزشی اولویت بندی شهروندان فرهنگ ترافیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۷۸
زمینه و هدف : آموزش در حوزه ترافیک و حمل ونقل، مهم ترین اصل در میان سایر اصول (اجرای مقررات، مهندسی ترافیک و شرایط محیطی) محسوب می شود؛ بنابراین اولین گام در راستای بهبود عملکرد و رفتار ترافیکی شهروندان، شناسایی صحیح و دقیق نیازهای آموزشی است. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی شهروندان شهر ایلام در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت کلی از نوع آمیخته است که در چارچوب مراحل کیفی و کمّی اجرا شد. در مرحله کیفی برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا و در مرحله کمّی از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. مصاحبه نیمه ساختاریافته به عنوان ابزار پژوهش در مرحله کیفی به کار رفت و با روش نمونه گیری هدفمند ۱۵ نفر از رؤسا و مدیران پلیس راهور و راه، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور و استان ایلام به عنوان افراد مشارکت کننده انتخاب شد. یافته های مرحله مطالعه کیفی مبنای طراحی پرسش نامه به عنوان ابزار گردآوری داده در مرحله کمّی قرار گرفت؛ در این مرحله از ۴۸ نفر از کارشناسان و مسئولان مرتبط با آموزش فرهنگ ترافیک پرسشگری به عمل آمد. یافته ها : پنج شاخص شامل، آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، آموزش عبور و مرور ایمن، آموزش شیوه صحیح و ایمن استفاده از وسایل نقلیه عمومی، آموزش علائم و تجهیزات رانندگی، آموزش استفاده صحیح و ایمن از وسایل نقلیه شخصی به عنوان نیازهای آموزشی شهروندان در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک شناسایی شد.  نتایج: نتایج نشان از ای ن دارد که تمامی مؤلفه های شناسایی شده محتوای برنامه های آموزشی بیش ترین تأثیر را در بهبود رفت ار ترافیکی دارد. همچنین نتایج نشان داد «آموزش استفاده صحیح و ایمن از وسایل نقلیه شخصی» در اولویت اول و «آموزش شیوه صحیح و ایمن استفاده از وسایل نقلیه عمومی» در اولویت آخر نیازهای آموزشی قرار دارد.  
۴.

شناسایی و اولویت بندی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر قانون گریزی موتورسیکلت سواران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل جامعه شناختی قانون قانون گریزی موتورسیکلت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۹۳۲
زمینه و هدف: با توجه به بالا بودن آمارهای تلفات ناشی از سوانح ترافیکی( 51% در صحنه و 49% انتقال به بیمارستان) و آمارهای تخلفات جرائم راهنمایی و رانندگی، هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر قانون گریزی راکبین موتورسیکلت شهر تهران است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر شیوه های گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. واحد تحلیل یا نمونه 90 نفر از متخلفان به قانون می باشند که در محدوده جغرافیایی شهر تهران مرتکب آن شده اند و از این رهگذر جریمه هایی متوجه آنان شده است. یافته ها: براساس یافته های تحقیق از بین عوامل مورد بررسی؛ آشفتگی در رتبه اول؛ تبعیض دوم؛ رفاه اجتماعی سوم؛  فردگرایی چهارم؛ تربیت دوران کودکی پنجم؛ عدم آگاهی به قانون ششم؛ وضعیت خانوادگی هفتم؛ خشونت رفتاری هشتم؛ آگاهی به تأثیر قانون نهم و آگاهی  به تأثیر رسانه ها در رتبه دهم قرار می گیرند. نتیجه گیری : بر اساس نتایج حاصله با اعمال یک برنامه ریزی صحیح بر پایه دیدگاهی که منتج از مشکلات و معضلات موجود است و نیز با در نظر گرفتن شرایط آتی می توان شاهد ارتقای کیفی و کمی موتورسیکلت -ها و کاهش معضلات آن بود؛ ضمن آنکه مناسب سازی وضعیت جابه جایی موتورسیکلت ها، کاهش هزینه های زیادی را در ابعاد مختلف که سهم عمده آن متأثر از بهبود حجم تردد در شبکه معابر است را به همراه خواهد داشت.
۵.

شناسایی عوامل مدیریت انتظامی مؤثر بر پیشگیری از تصادفات رانندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل مدیریت انتظامی تصادفات رانندگی پیشگیری از تصادف آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیکی مهندسی ترافیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۲۴
زمینه و هدف: با توجه به تنوع و پیچیدگی ترافیک، وقوع تصادفات شدید رانندگی با خسارت های سنگین جانی و مالی در کشور و افزایش فوت شهروندان در تصادفات، ریشه یابی و تحقیق پیرامون علل وقوع تصادفات برای پیشگیری ضروری به نظر می رسد. بدین منظور در این پژوهش تلاش شده عوامل مدیریت انتظامی که در پیشگیری از تصادفات بیشترین تأثیر را دارند، شناسایی شوند. روش شناسی: این پژوهش از نظر نحوه گردآوری داده ها، اسنادی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران، اساتید، متخصصان و کاربران ترافیکی به تعداد 3759 نفر است که با استفاده از رابطه کوکران تعداد 196 نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده، از آزمون های معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. یافته ها: عوامل و متغیرهایی نظیر آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک، مهندسی ترافیک، اجرای قوانین و مقررات، شرایط محیطی و نبود مدیریت واحد در حوزه ترافیک، به عنوان عوامل مؤثر در پیشگیری از تصادفات شناسایی شدند. در بررسی فرضیه های تدوین شده مرتبط با عوامل یادشده، بین پنج عامل به دست آمده و متغیرهای مورد نظر رابطه معناداری وجود دارد. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک توسط مدیران پلیس بیشترین تأثیر در پیشگیری از تصادفات رانندگی دارد. مهندسی ترافیک، اجرای مقررات و قوانین، شرایط محیطی و نبود مدیریت واحد در امر ترافیک به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
۶.

تأثیر قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی بر کاهش تصادفات و تخلفات (مطالعه موردی: شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون جدید رسیدگی به تخلفات بازدارندگی تصادفات تخلفات شدت سرعت و حتمیت یا قطعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۵۴۰
رانندگی بدون رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آسایش و آرامش افراد آن جامعه می شود. با توجه به تصویب قانون جدید رسیدگی به تخلفات و افزایش ۲۸۹ درصدی تخلفات سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۹، هدف این تحقیق، بررسی میزان بازدارندگی قانون جدید رسیدگی به تخلفات بر تصادفات و تخلفات شهر تهران می باشد. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش انجام، تحلیلی- توصیفی از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری داده های تحقیق، از پرسش نامه محقق ساخته که دارای یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی با ۴۳ گویه است، استفاده شده است و بین جامعه آماری که همان رؤسای مناطق ۲۶گانه پلیس راهور تهران بزرگ هستند، توزیع شد و پس از تکمیل پرسش نامه به وسیله نرم افزارهای SPSS و PLS و آزمون تی تست و فریدمن، تجزیه و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد در سطح اطمینان ۹۹ درصد، بین شدت، حتمیت یا قطعیت و سرعت اجرای قانون جدید و بازدارندگی، از تصادفات و تخلفات تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد برخورد فوری و مجازات شدید مانند: ضبط گواهی نامه، توقیف خودرو و استفاده از مجازات های تکمیلی، محرومیت اجتماعی، عزل شدن از مسئولیت در موارد خاص و ... در بازدارندگی از تخلفات و تصادفات تأثیر مثبت و معناداری دارد. افزایش سامانه های هوشمند ثبت تخلفات در معابر، بر بازدارندگی از تخلفات و تصادفات و کاهش تخلفات، مؤثر است. همچنین مشخص گردید که مجهز کردن پلیس به تجهیزات مناسب برای تسریع در برخورد با تخلفات حادثه ساز بر بازدارندگی از تخلفات و تصادفات تأثیر مثبت و معناداری دارد. اعلام محرومیت رانندگی توسط مراجع قضایی و نظارت و کنترل بر آنها توسط ابزارهای خاص، در بازدارندگی از تخلفات تأثیرگذار است.
۷.

پیشگیری از جرایم غیر عمد رانندگی با تاکید بر قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حوادث رانندگی پیشگیری وکاهش قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۳۷۱
زمینه و هدف: تلفات ناشی از سوانح رانندگی و به تبع، خسارات بدنی و مالی سنگین ناشی از این گونه حوادث، موضوع را به معضلی ملی برای کشور تبدیل نموده است. این سوانح بیش از 7درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص میدهد. ماحصل تلاش های صورت گرفته برای کنترل و مهار این معضل از بعد حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی ، به صورت تصویب قانون اجباری خسارات وارد، شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تعیین و احصاء تکالیف و وظایف متنوع برای سازمان ها و نهادهای متعدد دخیل در امر حوادث رانندگی متولد گردید. هدف این تحقیق پیشگیری از جرایم غیر عمد رانندگی با تاکید بر قانون مارالذکر میباشد. روش : تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. نویسنده در نظر دارد با تحلیل و بررسی مواد این قانون به احصاء شیوه های پیشگیری از جرایم غیر عمد رانندگی بپردازد. یافته ها و نتایج: کمبود ابزارهای پیشگیرانه موجود در قانون به عنوان نمونه محوریت خصوصیات وسیله نقلیه در تعیین حق بیمه نامه شخص ثالث. وعدم وجود نهادی فرادستی واجد اختیارات لازم به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف تبیینی در قانون توسط نهاد های مجری قانون و ضرورت لحاظ ویژگی های فردی به استناد تبصره 1 ماده 18 قانون راننده و مکان جغرافیایی رانندگی در محاسبه حق بیمه و ضرورت پیش بینی مرجعی فرادستی در نظارت بر اجرای قانون توسط دستگاه های مجری ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی باستناد ماده 41 این قانون و توجه ویژه سازمانها بشرح وظایف خود در قانون مذکور برای پیشگیری از سوانح از موارد پیشنهادی و موارد اصلاحی و بازنگری در قانون است.
۸.

تاثیر معیارهای شایستگی در انتخاب رؤسای پلیس آگاهی استان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی پلیس آگاهی عوامل سازمانی عوامل شخصیتی عوامل رفتاری عوامل بینشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۲
زمینه و هدف : عوامل و معیارهای شایستگی رؤسا و مدیران، می تواند بهترین مبنای انتخاب آنها باشد؛ به منظور شناسایی معیارها و تأثیر آنها در انتخاب رؤسای پلیس آگاهی پژوهش حاضر انجام شد. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی معیارهای شایستگی و تأثیر آنها در انتخاب رؤسای پلیس آگاهی استان ها است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، رؤسا، مدیران و کارشناسان پلیس آگاهی استان های کشور به تعداد 128 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکردان و با خطای 05/0، تعداد 96 نفر به عنوان نمونه محاسبه شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و روش جمع آوری داده ها به صورت میدانی انجام شد. به منظور گردآوری داده ها، پرسشنامه بومی سازی شده «رابرت، ای، براون»، بومی سازی و بین حجم نمونه توزیع شد. در پرسشنامه یادشده، 12شایستگی در قالب 35 پرسش به صورت طیف 5 گزینه ای سنجیده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون بررسی نرمال بودن داده ها و تی تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها : آزمون فرضیه ها و یافته های پژوهش براساس دیدگاه های رؤسا، مدیران و کارشناسان پلیس آگاهی نیروی انتظامی انجام شد و نتایج نشان داد که در سطح معناداری 05/0، شایستگی در ابعاد سازمانی، شخصیتی، رفتاری و بینشی دارای تاثیر مثبت و معناداری بر انتخاب رؤسای پلیس آگاهی استان ها است. نتایج: برآیند یافته های پژوهش نشان می دهد که معیارهای سازمانی، شخصیتی، رفتاری و بینشی می تواند به عنوان متغیرهای قابل اطمینان در انتخاب رؤسای پلیس آگاهی استان ها مورد استفاده قرار گیرد تا از این طریق زمینه ارتقای شایسته سالاری و مدیریت بهینه منابع انسانی در سازمان فراهم شود.
۹.

Evaluating and Prioritizing Factors Affecting Road Traffic Accident Relief in Iran(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۵
BACKGROUND: Timely delivery of emergency care and reducing the transmission time of injured people to health centers is very effective in reducing the number of deaths and injuries in accidents. The purpose of this study was to evaluate the factors affecting road traffic accident relief in Iran with an emphasis on air transport. METHODS: The present study was performed through resorting to Multiple Attribute Decision Making (MADM) statistical techniques and operation research like analytic hierarchy process (AHP) by means of establishing hierarchy process, pairwise comparisons, combining weights, analyzing sensitivity, and ranking method, which were compatible with the research methods and type of variables. The study population consisted of 3759 managers, faculty members, experts in the field of rescue, and relief, and traffic users. 349 participants were selected using Cochran sampling method. They answered a researcher-made questionnaire about the factors affecting road traffic accident relief in Iran, which validity and reliability were approved. The collected data and research hypotheses were considered through statistical test. Expert Choice software was used to facilitate the process of research. RESULTS: Human factors, equipment factors, managerial factors, and environmental conditions criteria with relative weights of 0.3810, 0.3738, 0.2149, and 0.0303, respectively, had the highest effect on human casualties in rescue operations. Assessment of sub-criteria showed that the lack of a functional structure and appropriate organization to lead rescue operations, emergency and hospital personnel with lack of enough expertise and skill, and delays in rescue and increase in the time of rescue had the first places of importance, respectively. Finally, prioritizing rescue operations based on the type of transportation indicated that air emergency, ground emergency, and Red Crescent rescue and relief, had respectively the first, second, and third places in affecting the decrease in human casualties. CONCLUSION: Lack of expertise and skills of staff, equipment failure, and lack of systematic structure in relief systems have increased damage to the injured, and by creating substructure, air rescue is a priority in reducing human casualties compared to land relief.
۱۰.

عوامل مرتبط با بزهکاری زنان در فضای سایبری با تأکید بر اعتیاد به اینترنت

کلید واژه ها: بزهکاری حقوق و علوم سیاسی فضای سایبری اعتیاد به اینترنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۳۷۸
هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با بزهکاری زنان در فضای سایبری با تأکید بر اعتیاد به اینترنت در شهر اهواز بود. نمونه شامل 200 نفر از جامعه مذکور بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس از طریق پرسشنامه های عوامل موثر بر بزهکاری آیتی (1393) و اعتیاد به اینترنت یانگ(2007) مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی انجام گرفته است و بر اساس روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به بررسی فرضیات پرداخته شد. یافته ها نشان داد بین فقر اقتصادی خانواده و اعتیاد به اینترنت، بین دوستان ناباب و اعتیاد به اینترنت، بین نحوه گذران اوقات فراغت و اعتیاد به اینترنت و نیز بین مشکلات اجتماعی خانواده و اعتیاد به اینترنت در زنان رابطه مثبت معنی دار ولی بین پایبندی خانواده به مذهب و اعتیاد به اینترنت در زنان رابطه منفی معنی دار وجود داشته و همچنین نتایج رگرسیون نشان داد از میان متغیرهای پیش بین دوستان ناباب ، فقر اقتصادی خانواده ،مشکلات اجتماعی خانواده می توانند به ترتیب پیش بینی کننده گرایش به اینترنت در زنان باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان