گارینه کشیشیان سیرکی

گارینه کشیشیان سیرکی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

تحلیلی بر توسعه پایدار شهری با تکیه بر شاخصه های سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی (نمونه موردی: منطقه ۲ شهر تهران)

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۹
مهاجرت از شهرها به روستاها، سبب گسترش شهرنشینی و ایجاد مفاهیم جدیدی شد، که می توان با تکیه بر آن ها، از قبیل سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در توسعه پایدار شهری قدم برداشت. هدف از انجام این  پژوهش حاضر توسعه پایدار شهری با تکیه بر شاخصه های سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می باشد. روش این پژوهش تحقیق بر اساس مطالعه موردی و از سنخ توصیفی_ تحلیلی و ضریب همبستگی اجراشده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که برای سنجش اعتماد عمومی از پرسشنامه اعتماد عمومی پیران نژاد (۱۳۸۶) برای سنجش سرمایه اجتماعی گروترت و همکاران (1998)  و برای سنجش توسعه پایدار شهری از پرسشنامه گلند و اکایا (2001) استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شهروندان ساکن منطقه 2 شهر تهران می باشد . منطقه ۲ دارای ۲۱ محله و۹ ناحیه میباشد. جمعیت این منطقه براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ ایران، ۷۰۱٬۳۰۳ نفر (۲۳۹٬۷۴۲ خانوار) شامل ۳۴۳٬۰۳۳ مرد و ۳۵۸٬۲۷۰ زن است. منطقه ۲ شهرداری تهران به  ۹ ناحیه و ۳۰ محله شورایاری ۱۴ محله ممیزی تقسیم می شود. که  تعداد 374 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت از نرم افزار SPSS و روش های آماری آن از قبیل تحلیل همبستگی پیرسون، تحلیل میانگین و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که طبق نتایج حاصل از پژوهش، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بر توسعه پایدار شهری تاثیر دارد (p=0.000).  شاخص های سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار شهری تأثیر دارد(p=0.000).  شاخص های اعتماد عمومی بر توسعه پایدار شهری تأثیر دارد(p=0.000)   و می توان نتیجه گرفت که در توسعه پایدار شهری، دو مولفه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را مد نظر قرار داد.
۲.

The Role of Track Two Diplomacy in Resolving India-Pakistan Dispute: Case Study of PIPFPD

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۱
The India-Pakistan conflict is one of the longest disputes in the Indian subcontinent, dating back to 1948. During this period, the dispute between the two countries has many times been to the brink of a war, and has led to it four times. The deterioration of the conflict required that several meas-ures be taken at various levels of diplomacy to resolve it. Simultaneously with the activities in the field of official diplomacy, and even at the time of the severance of official relations between the two countries, Track two activities have been running between the elites along the borders. The article will briefly review the most important activities of Track Two Diplomacy to resolve this dispute, one of the most important of which is the activities of the Pakistan-India Peoples' Forum for Peace and Democracy. This activity was successful to show a different dimension of the con-flict to public and elites along the borders, however, was not able to manifest long lasting peace. The most important achievement to be counted for PIPFPD is reducing the tensions, especially at the time of diplomatic deadlocks. The article answers to the question of why PIPFPD has failed to achieve some of its defined goals after nearly 25 years’ activity? Describing various aspects of the conflict, besides limitations PIPDPD has been faced, the article concludes that complexity of the dispute caused by the multiplicity of actors and interest which is affected by regional and interna-tional issues won’t let the conflict ripen. Sinceactors involved in the conflict don’t come to this logic that consensus over resolving dispute is more beneficial than continuing it.
۳.

Decision-Making Structure in the Domain of Gas, Procedures and Results

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۰
Gas export is one of the considerable choices in gas consumption to obtain foreign ex-change direct income by the government. Gas can be transformed and exported by various forms such as LNG and GTL. All forms of gar transformation and its export row gas with a convertible coefficient. Therefore, gas export means the total gas export through pipelines, LNG on the other forms of gas transition. Increasing concerns towards the environmental practices and human communal lives, on the other hand, due to be added the natural gas to the numbers of clean fuel applicants. Iran has the most natural gas resources in the Middle-East and universally, offers in the second stance following Russia. Therefore, it’s expected to provide the massive benefit of e4xploitation from the enormous resources of natural gas to present the appropriate opportunities for economic prosperity, industrial development and sustainable technological improvement in Iran. However, the slight share of gas in the for-eign exchange income indicates that Iran's policymaking is inefficient in regard. Analyzing and finding the main reasons for policymaking deficiency in the Islamic Republic of Iran in the gas export domain from 1996 to 2016, was a purpose by which the proposed research was formed. The results of the study indicate that regarding the technical and economic de-pendency of utilization from Iranian oil resources, on the one hand, and the critical signific-ance of oil for governing, and understanding policymaking purposes of Iran gas export is integrated into the political structure. Accordingly, the type of governing structural perspec-tive in the universal system has deprived gas export through LNG pipes and novel technol-ogies. This research is amongst the existing fundamental and theoretical research practices which aim to find originally an appropriate strategy via investigating policymaking of the Islamic Republic of Iran between 1996 to 2016, for extroverting the current issues. The data-collection method is library-based on which will be done by taking notes of the firsstance resources, and also some valid internet-based ones. The data analytical method will be a descriptive-analytical method.
۴.

نظم کیهانی و نسبت آن با عدالت در اندیشه سیاسی ساسانیان مطالعه موردی نامه تنسر

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۷
نظم و عدالت از مهمترین مفاهیم اندیشه سیاسی است که ریشه در جهان بینی هر ملّت و حکومت دارد.بر همین اساس اندیشه ساسانیان و تنسر، متأثر از دین و دیدگاه ایشان به کیهان است. نظمی کیهانی، غایتمند و قائم محور که آیینه آن در زمین، سیستم رئیس محوری می شود که شاه آرمانی، سلسله مراتب اجتماعی و قانون اَزلی به نام اَشه، ارکان آن هستند و موجد نظم و عدالت. بنابراین در این مقاله سوأل این است که نظم کیهانی حاکم بر نامه تنسر چه ارتباطی با عدالت برقرار می کند؟ و فرضیه مقاله هم این است که در بررسی هستی شناسانه نامه تنسر با توجه به هرم هستی، مؤلّفه هایی چون شاه فرهمند، دین رسمی تحت نظر شاه، اندیشه طبقاتی و قانون اَزلی موجد نظم هستند و عدالتی می سازند که در آن هر کس و هر چیز بر اساس استعدادش در جای خود با وظیفه ای خاص در کمال خرسندی برای محقق شدن غایت دنیا یعنی پیروزی خیر بر شر فعالیت می کنند.روﺷﻰ ک ﻪ در این مقاله با استناد بر نامه تنسر از آن اﺳ ﺘﻔ ﺎده ﺷﺪه، روش هرمنوتیک ترکیبی متن محور– زمینه محورِ اسکینراﺳ ﺖ.با ارائه مدل بسیار کوچکی تلاش کرده ایم تا نشان دهیم که اندیشه تنسر را همزمان باید در دو سطح متن و زمینه به فهم درآورد.نشان دادیم اندیشه تنسر مانند هر متفکر دیگری در درون دوران و زمانه خودش است . اندیشه متحول کننده ای که هنجار مرسومِ قبلی که همانا تکثرگرایی و عدم تمرکز بود را به هنجار مرسومِ متمرکز، منظم و مقدس تغییر داد و عدالتی شکل گرفت بر اساس اَشه، که نتیجه چندین دهه تحقیق و فعالیت فکری او بوده و از آبشخورهای زیادی مانند دین، فلسفه، حکمت و سنّت بهره برده است که اثرش تا به امروز ماندگار است.
۵.

Politicizing the Tunisian Ennahda Islamist Movement

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۱
Abstract: The emergence and rise of the Islamic spheres in contemporary times have become one of the most important research topics of recent years and in this area literature is being developed. All those who are doing research in their quest are seeking to answer the question of what factors have led to the politicalization of Islam…? Accordingly, each researcher and writer examines the subject according to the angle from which it looks at the subject or from the position in which it is located and in other words these differenc-es are in the perspective of the disciplinary approach that the researcher had. Sociolo-gists, for example, have referred mainly to structural and class transformation and on this basis, have explained the rise of political Islam. Similarly, political scientists have emphasized and ideological factors this disciplinary attitude has led to the neglect of other factors and their role in the emergence of political Islam. Similarly, political scien-tists have emphasized and ideological factors this disciplinary attitude has led to the neglect of other factors and their role in the emergence of political Islam. Among these factors are the circumstances, processes and accelerators and in their view examined the reasons for the politicalization of the Tunisian Islamic movement. In this article we will try to examine the political context of the Ennahda salve movement.
۶.

Effect of Globalization on National Sovereignty, Including the Role of the Islamic Republic of Iran and the Ethnic Identity: (Turkmen Tribe in Golestan Province)

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۲۸
Abstract: The main purpose of this research is to explain the role of globalization on the relation-ship between the sovereignty of the country and the identity of the Turkmens. This re-search is a developmental and applied goal and is qualitatively based on the nature of the research. The statistical community in the qualitative section is a social sciences and political scientist. Experts were identified by purposeful sampling and snowflake sam-pling which, according to the adequacy of the data, was interviewed in total with 20 ex-perts. The analysis method was the theme analysis based on Clarke and Bron's approach (2006). The data gathered through an in-depth interviewing. The results indicate that the recognition of the existing gap in the society has been identified in the context of the effect of globalization on the capacities of the Turkmens, the criteria for the formation of the virtual ethnic communities, the collective identification of the Turkmens, the de-velopment of the inside ethnic Turkmen interaction, the recognition of the rights of the Turkmens. In the area of solutions to the emergence of national sovereignty, globaliza-tion problems including cultural and social, and political strategies, economic, and legal solutions were identified.
۷.

Considering the Coefficient of Relationship between the Students’ Attitude toward Social Networks Policy making with Social Security Feeling

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۲۸
Abstract: This study aims at measuring the relationship between students‟ attitude toward govern-ment‟s virtual social network policy making with social security feeling, in another word, to which extent social security feeling emphasizing on social networks is determined via users‟ attitude toward government‟s media policy making? Analytical-descriptive method including survey is used in this paper; the method used for data collection is the design of the question-naire. The statistical community was “all the students in Azad University of East Tehran Branch”; the sample included “363 persons” and the sampling method was proportional sort-ing probable. Findings show that, the most correlation is related to the legitimacy index with a correlation coefficient of 85%, planning with correlation coefficient n of 45%, and decision making of government with correlation coefficient n of 41% and government policy making execution index with correlation coefficient n of 44% has the least correlation coefficient. Thus, it can be said that, by increasing legitimacy, planning, and decision making of the gov-ernment, students‟ attitude toward policy making is accelerated and amount of social security of students increase intermediately, that is, a direct and an intermediate correlation relation between three mentioned indices of government‟s media policy making with variable of stu-dents‟ social security. However, there is a weak correlation relation in another index, i.e. poli-cy execution, in another word; there is a direct and weak correlation relation between the re-lated index and social security of students. It means that, students have a negative attitude to-ward non-significant execution of policies and a weak feel of social security.
۸.

فرهنگ و جامعه پذیری سیاسی در عصر اطلاعات

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات رفتار سیاسی عصر اطلاعات آموزش سیاسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات ارتباطات و فرهنگ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات جامعه اطلاعاتی
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۸۹
جامعه پذیری سیاسی نوع خاصی از آموزش سیاسی است که به موجب آن مردم نگرش ها، ارزش ها، باورها، عقاید و رفتارهای خود را به نحوی توسعه می دهند تا برای یک شهروند خوب شدن در کشورشان مساعد باشد. همچنین جامعه پذیری سیاسی فرایندی است که بوسیله آن مردم به عقایدشان راجع به سیاست شکل می دهند. بنابراین مردم در حین فرایندی که جامعه پذیری سیاسی نامیده می شود با فرهنگ سیاسی آشنا می شوند. آموزش سیاسی از کودکی آغاز و در سراسر عمر شخص ادامه می یابد. با این وجود تحولات شگرف در فناوری اطلاعات واقعیت انکارناپذیری است که می تواند تغییرات اساسی در روند فرهنگ و جامعه پذیری سیاسی ایجاد نماید. در این مقاله نقش فناوری اطلاعات بر جامعه پذیری سیاسی و به تبع آن فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش پژوهش در این مقاله توصیفی– تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای خواهد بود. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تحولات فناوری اطلاعات بر فرهنگ و جامعه پذیری سیاسی خواهد بود. نتیجه حاصل از این پژوهش این است که چون جامعه پذیری سیاسی منجر به رفتار سیاسی می شود؛ پس بر فرهنگ سیاسی نیز تأثیر گذار است و توسعه فناوری اطلاعات در این دگرگونی نقش اساسی را ایفا می نماید.
۹.

تبیین مساله عقلانیت ابزاری، ارتباطی و دینی از نگاه امام خمینی (ره) و یورگن هابرماس

کلید واژه ها: عقلانیت دین امام خمینی عقلانیت ابزاری عقلانیت انتقادی عقلانیت ارتباطی یورگن هابرماس عقلانیت دینی عقلانیت ممیزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲۱ تعداد دانلود : ۲۱۵۶
عقلانیت از دیدگاه اندیشمندان علوم اجتماعی، مهم ترین نشانه و برجسته ترین شاخص مدرنیته شناخته شده است. برخی آن را جایگزین دین معرفی کرده اند. در این تحقیق به دیدگاه امام خمینی و هابرماس درباره دین و عقلانیت اشاره می شود. هر یک از دو متفکر و فیلسوف مهم و جریان ساز معاصر؛ امام خمینی از اسلام معاصر و یورگن هابرماس از غرب، آرای خاصی درباره مفاهیم دین و عقلانیت دارند. هر دو منتقد عقلانیت ابزاری هستند. امام خمینی، عقلانیت ممیزه و عقلانیت دینی و هابرماس، عقلانیت ارتباطی و عقلانیت انتقادی را جایگزین آن کرده اند. هریک از این دو متفکر براساس مبانی اندیشه ای خود، نگاه خاصی به مقوله دین و عقلانیت دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان