آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵

چکیده

مسئلۀ زمان همواره در طول تاریخ یکی از بزرگ ترین سؤالات فیلسوفان و دانشمندان حوزۀ فیزیک بوده است. بدون شک هر تفکر فلسفی به اشکال مختلف در آثار ادبی و هنری نمود پیدا می کند و در این میان نویسندگان و هنرمندانی هستند که فلسفه را بن مایۀ آثار خود قرار می دهند. ساموئل بکت یکی از نویسندگان مؤثر در شکل گیری جریان فکری تئاتر ابزورد است که ریشه در فلسفه دارد. این مقاله سعی در بررسی و بیان مسئلۀ زمان در نمایشنامه در انتظار گودو با استفاده از نظریات مارتین هایدگر دارد. بر همین اساس در ابتدای سخن، تعریف و توصیف «زمان» از گذشته تا کنون بررسی شده و سپس دیدگاه هایدگر در باب زمان و تفاوت نگرش وی با فیلسوفان دیگر مورد مداقه قرار گرفته است. در ادامه با بررسی اجمالی مفهوم انتظار به رابطۀ آن با مسئلۀ زمان در نمایشنامۀ در انتظار گودو پرداخت شده و همخوانی های آن با نظر هایدگر بیان شده است. در نتیجه گیری مقاله، مسئلۀ اصلی مقاله که مسئلۀ مهم زمان در نمایش در انتظار گودو که به انتظاری ممتد انجامیده است به کمک زمان هایدگری تأویل و تفسیر شده است.

Heidegger's Time in the Play "Waiting for Godot"

The question of time has always been one of the greatest questions of philosophers and physicists throughout history. Undoubtedly, every philosophical thought is manifested in different forms in literary and artistic works, and among them there are writers and artists who use philosophy as the basis of their works. Samuel Beckett is one of the most influential writers in shaping the school of thought of Absurd Theater, which has its roots in philosophy. This article purports to examine and express the issue of time in the play Waiting for Godot using the ideas of Martin Heidegger. Martin Heidegger looks at the question of "time" from an ontological point of view and in his divisions, he considers "time" in both original and non-original forms for Dasein (existence). As in the play Waiting for Godot , the most important action of the play "the issue of time" is the characters' conflict in the form of two Dasein. Thus, according to Heidegger's definition of the original and non-original "time" with which Dasein is involved in life, "time" was examined as the most important element in the play Waiting for Godot . To achieve this analysis, it was first necessary to provide an exhaustive definition of "time" in the philosophical thought of Heidegger and the philosophers before him, and then by examining the issue of wait and its meaning in Heidegger's "time", the play Waiting for Godot and the characters' continuous wait were interpreted. Analytical research has been used in this study and by examining Heidegger's thoughts and Samuel Beckett's the play Waiting for Godot , and using descriptive-analytical method, it has been tried to find the common ground between Beckett's thought on writing and performing the scenes of this play and Heidegger's philosophical thoughts to shed new light on its analysis and conducting.

تبلیغات