نویسندگان: سارا حیدری

کلید واژه ها: شورای اجتماعی محلات مشارکت شهروندی مدیریت شهر امور محلی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۳۶ - ۱۴۷
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۰۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵

چکیده

برنامه توسعه سازمان ملل UNDP) ) مشارکت را وسیله ای برای رشد آگاهی های اجتماعی و تشویق پیشگامی در فعالیتهای محلی به شمار می آورد و هدف این است که ساختار تصمیم گیری محلی باید مداخله مردم را در موضوعاتی که مستقیما با نیاز های انان مرتبط است تشویق و تسهیل کند. یکی از شیوه های جلب مشارکت محله ای ایجاد شوراهای اجتماعی محلات شهر مشهد بوده است که به دلیل شکل ساختاری برنامه ها و مصوبات از الگوی نوینی تبعیت می کند هدف از انجام این پژوهش ارائه رویکرد نوین در مشارکت شهروندی باتوجه به وضعیت شورای اجتماعی محلات مشهد در سه محور مشارکت شهروندی,شهرداری و سازمانی است .روش اجرای پژوهش تحلیل ثانویه و پیمایش بوده که در آن با مطالعه اسناد مصوبات,ایین نامه های شورا و همچنین گرداوری اطلاعات از اعضا شورای اجتماعی محلات مشهد صورت گرفته است .یافته های پژوهش نشان می دهد که در ابعاد وضعیت سازمانی شورا وضعیت اعضای شورا وضعیت درونی شورا وضعیت مردمی شورا و وضعیت محلی شورا وضعیت مناسب است .بهترین وضعیت شورا در شناسایی بهتر مشکلات محله انگیزه داوطلبانه بودن عضویت در شورا ,اعتماد مردم به شهرداری ,هویت اجتماعی, احساس تعلق و برنامه های مرتب با وضعیت محله و بدترین وضعیت شورا نیز ضعف در جلب و مشارکت های مردمی محله ,دسترسی اعضا به مسئولان شهر ,اقتدار و قدرت شورا در محله و حمایت مالی از شورا محله است.

تبلیغات