آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲

چکیده

معماری برای نیاز بشر به سرپناه، پدید آمد و با شتاب به بیان و تعبیری اساسی از مهارت های فنی و اجتماعی تبدیل شد. امروزه به دلیل هجوم فرهنگ های غیربومی و الگوی مصرفی جهان پیشرفته، فرهنگ نوگرایی و تجددطلبی جای فرهنگ اصیل و سنتی را گرفته است. ازاین رو، در مناطق بومی مختلف بدون در نظرگرفتن اصول و قواعد ارزشمند معماری به جای مانده از پیشینیان ساختمان هایی پدید آمد که نه تنها احساس امنیت، رضایتمندی و حریم های فرهنگی ما را درهم شکست بلکه از لحاظ کیفیت ساخت نیز بهره ای نبرده اند. این پژوهش با روش مبتنی بر انجام پرسشنامه و تحلیل عامل کیو، از مجموع ۲۰ نفر از صاحب نظران، چهار عامل که مقادیر آن ها بالاتر از یک است شناسایی شد. با بررسی پاسخ ها می توان دریافت که چهار الگوی ذهنی در میان متخصصین معماری وجود دارد که حاکی از وجود چهار نگاه مکمل هم در بازشناسی عناصر کالبدی تکنولوژیک در معماری سنتی و قابلیت کاربست آن ها در معماری جدید است. یافته ها نشان می دهد که اقلیم، بوم و فضا در معماری ایران و بالاخص اصفهان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و در معماری معاصر به فراموشی سپرده شده است. نتیجه آن می تواند بروز مشکلات فراوان سلامت روحی و جسمی و مصرف بالای انرژی در ساختمان باشد. اهداف پژوهش : شناخت الگوهای تکنولوژیک کهن و بومی خانه های شهر اصفهان و نحوه احیا و کاربست مجدد آن ها در کالبدی نو. شناسایی آراء صاحب نظران پیرامون موضوعات مورد بحث در قالب مصاحبه ای ساختارنیافته جمع آوری و مؤلفه های موردنظر. سؤالات پژوهش : کدام معیار و اصول به کاررفته در معماری بومی می تواند در طراحی و ساخت مساکن جدید به کار رود؟ چگونه می توان مؤلفه های کالبدی معماری بومی را در معماری مسکن جدید به کار برد ؟

Components of the physical index of the native architecture of Isfahan in the design of new housing

Architecture arose due to human need for shelter and quickly became a basic expression of technical and social skills. Today, due to the influx of non-native cultures and the consumption pattern of the developed world to our country, the culture of modernity and modernity has replaced the original and traditional culture. Therefore, in different indigenous regions, without considering the valuable principles and rules of architecture left over from their predecessors, buildings emerged that not only did not break our sense of security, satisfaction and cultural boundaries, but also did not benefit in terms of construction quality. In this study, using a research method based on a questionnaire and Q factor analysis, out of a total of 20 experts, four factors whose values ​​are higher than one were identified. By examining the answers, it can be seen that there are 4 mental patterns among architects, which indicates the existence of 4 complementary views in recognizing the physical technological elements in traditional architecture and their applicability in modern architecture. Findings show that climate, environment and space are very important in Iranian architecture, especially in Isfahan, and have been forgotten in contemporary architecture, which can result in many problems of mental and physical health and high energy consumption in the building

تبلیغات