آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲

چکیده

وجود عوامل متعدد در معماری نوین، دگرگونی ها و مشکلاتی را همچون عدم توجه به عناصر فرهنگی، تاریخی و سنتی در معماری بومی با خود به همراه آورده است. ازاین رو، معماری نوین در برقراری ارتباط با معماری بومی سعی در اجرای فضایی دارد که از یک سو، توانایی پاسخگویی به نیازهای جامعه را داشته باشد و از طرف دیگر با تغییر فضا، مکانی به دور از الگوهای اولیه و سنتی را ایجاد نکند. اما همچنان این تغییرات مشکلاتی در بافت تاریخی و عناصرکالبدی فضاسازی طبیعت گرایانه ایجاد کرده و اکثر آن ها با رویکردهای جدید و  بیانی نوگرایانه به وجودآمده اند. از آنجایی که میدان ها، نقش یک فضای جمعی را در بافت شهر ایفا می کند، ضرورت دارد که با تمرکز بر معیارهای اقلیمی ایده های اجرایی با فناوری نوین مبنایی پایدار و سازگاری داشته باشند. وجود خوانش های مختلف در معماری نوین که منتج به آفرینش جدیدی می شود باید مبتنی بر برداشت یا ارجاع از معماری تاریخ و فرهنگی باشد تا موجب شکل گیری طرح های نوین گردد و راه رسیدن به هدف اصلی را ایجاد کند. در این پژوهش با مطالعات اسنادی و روش تاریخی- تحلیلی بر رویکردهای طبیعت گرایانه در معماری بومی میدان نقش جهان اصفهان سعی شده است تا تأثیرات معماری نوین بر این سازه مورد مداقه قرار گیرد؛ با بررسی عناصر طبیعت گرا از جهات مختلف، یافته ها نشان می دهند که ویژگی های معماری بومی و نوین در میدان نقش جهان با پایداری مسائل اقلیمی و فرهنگی در کنار هم و با کاربرد عناصر نوگرایانه ای که برخی از فضاها محدود شده اند؛ همچنین طرح های اجرایی از پیشینه فرهنگی غنی برخوردار نیستند. این تغییرات، وابسته به شرایط زمانی و مکانی شکل گرفته اند و به نوعی هویت و سرزندگی فضای جمعی میدان را روبه انزوا و تنزل برده اند. اهداف پژوهش : شناخت عناصر معماری تاریخی در میدان نقش جهان اصفهان، با رویکردهای طبیعت گرایانه. شناسایی تأثیرات معماری نوین بر میدان نقش جهان اصفهان. سوالات پژوهش : عناصر معماری تاریخی در میدان نقش جهان اصفهان، چگونه با رویکردهای طبیعت گرایانه و روح معماری نوین ارتباط برقرار کرده است؟ بازآفرینی معماری نوین در میدان نقش جهان اصفهان چه آفرینش جدیدی را به وجود آورده است؟

Components of Physical Index of Indigenous Architecture of Isfahan in Modern Architectural Design Based on Naturalistic Approach (Case Study of Naghsh Jahan Square)

The existence of various factors in modern architecture has brought about changes and problems such as not paying attention to cultural, historical and traditional elements in indigenous architecture. Therefore, in communicating with the native architecture, modern architecture tries to implement a space that, on the one hand, has the ability to meet the needs of society and, on the other hand, does not create a place far from the original and traditional patterns by changing the space. But these changes still create problems in the historical context and physical elements of naturalistic space-making, and most of them have arisen with new approaches and modernist expression. Since squares play the role of a collective space in the context of the city, it is necessary to focus on climatic criteria and implement ideas with new technology to have a stable and compatible basis. In this study, with documentary studies and historical-analytical method on naturalistic approaches in the indigenous architecture of Naghsh Jahan Square in Isfahan, by examining naturalistic elements from different angles, the findings indicate that the features of indigenous and modern architecture in Naghsh Jahan Square are sustainable. Climate and cultural issues together and with the use of modernist elements that some spaces are limited; Also, executive plans do not have a rich cultural background. These changes have been formed depending on temporal and spatial conditions and have somehow isolated and degraded the identity and vitality of the collective space of the square.

تبلیغات