آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲

چکیده

سبک زندگی افراد جامعه تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و در عصر حاضر با توجه به گسترش روزافزون رسانه های محلی، مسئله تأثیرگذاری این عامل نیز مطرح می شود. شهر بجنورد یکی از شهرهایی است که دارای رسانه محلی می باشد. در این پژوهش میزان تأثیرگذاری رسانه های محلی بر سبک زندگی افراد در این شهر بررسی می شود. این تحقیق به روش همبستگی و از نوع کاربردی به بررسی تاثیر گرافیک و جذابیت های بصری رسانه های محلی بر سبک زندگی در شهر بجنورد می پردازد. حجم نمونه تحقیق به روش تصادفی خوشه ای به تعداد 380 نفر بود. برای تحلیلی داده ها از نرم افزار آماری و معادلات ساختاری اسمارت استفاده شد. آزمون فرضیه ها از طریق محاسبه ض ریب همبس تگی پیرس ون و مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی بود. نتایج تحقیق نشان داد؛ میانگین سبک زندگی و رسانه محلی در حد متوسط می باشد. همچنین میزان همبستگی بین رسانه محلی با متغیر سبک زندگی برابر با 0.026 است. مقدار ض رایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تمامی متغیرهای موجود در پژوهش بیشتر از 0.7 مورد قبول می باشد و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss  و pls استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش، رسانه های محلی بر سبک زندگی شهروندان در شهر بجنورد تأثیر دارد. اهداف پژوهش بررسی نقش گرافیک و جذابیت های بصری رسانه های محلی در سبک زندگی. بررسی رسانه های محلی بجنورد بر سبک زندگی افراد این شهر. سؤالات پژوهش گرافیک و جذابیت های بصری رسانه های محلی چه تأثیری می توانند در سبک زندگی افراد جامعه داشته باشند؟ رسانه های محلی بجنورد چه تأثیر می توانند بر سبک زندگی افراد این شهر داشته باشند؟

The Impact of Graphics and Visual Attractions of Bojnourd Local Media on Lifestyle

This research investigates the effect of local media on lifestyle in Bojnourd city through correlation and applied methods. The sample size was 380 people by cluster random sampling method. The purpose of this study is to investigate the impact of local media on lifestyle in Bojnourd and to examine the components of local media on lifestyle in Bojnourd and seeks to answer two questions, so that local media on lifestyle in Bojnourd What effect do local media components have on lifestyle? Smart statistical software and structural equations were used to analyze the data. The hypotheses were tested by calculating Pearson correlation coefficient and modeling structural equations with a partial least squares approach. The research results showed; The average lifestyle and local media are average. Also, the correlation between local media and lifestyle variables is equal to 0.026. The value of Cronbach's alpha coefficients and combined reliability for all variables in the study is more than 0.7 and for data analysis, SPSS and PLS software were used. According to the results of the study, local media on the lifestyle of citizens in the city. Bojnourd is effective.

تبلیغات