چکیده

The aim of this study was to investigate the relationship between online game addiction and self-efficacy, creativity and social skills. The statistical population included all female high school students in Rudsar who were studying in 2020-2021. From this community, 150 people were selected by convenience sampling method. Data collection tools included the Online Game Addiction Questionnaire, Self-Efficacy Questionnaire, the Creativity Questionnaire, and the Social Skills Questionnaire. In this study, Pearson correlation coefficient and multiple regression and SPSS-22 software were used for data analysis. The results of the analysis showed that the components of online game addiction (academic and occupational performance problems and social and mood problems) were able to achieve 48.8% of the variance of self-efficacy, 43.3% of the variance of creativity and 27.4% of the variance of skills Predict students' social (p˂0.05). Therefore, the results of this study show the importance of paying attention to online game addiction in students and its prevention can be associated with positive psychological variables.

پیش بینی خودکارآمدی، خلاقیت و مهارت های اجتماعی بر اساس مولفه های اعتیاد به بازی های آنلاین

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اعتیاد به بازی های آنلاین با خودکارآمدی، خلاقیت و مهارت های اجتماعی انجام گرفت. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر رودسر و شاغل به تحصیل در سال 1400-1399 بودند. از این جامعه، 150 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اعتیاد به بازی های آنلاین، پرسشنامه خودکارآمدی, پرسشنامه خلاقیت و پرسشنامه مهارت های اجتماعی بود. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و نرم افزار SPSS - 22 استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که مؤلفه های اعتیاد به بازی های آنلاین (مشکلات عملکرد تحصیلی و شغلی و مشکلات اجتماعی و خلقی)، توانستند 8/48 درصد از واریانس خودکارآمدی، 3/43 درصد از واریانس خلاقیت و4/27 درصد از واریانس مهارت های اجتماعی دانش آموزان را پیش بینی کنند (05/0˂p). بنابراین نتایج این پژوهش اهمیت توجه به اعتیاد به بازی های آنلاین در دانش آموزان را نشان می دهد و پیشگیری از آن می تواند با متغیرهای روانشناختی مثبت در ارتباط باشد.

تبلیغات