چکیده

The present study, as an interdisciplinary research between sociology and psychology, aimed to construct a scale for socio-political perfectionism and compare perfectionism among the 18 to 35-year-old Iranian students living in Iran (155 persons) and those residing Germany and Canada (105 persons). Regarding this, the sample (360 persons) was selected through convenience sampling and data were collected online using Google Drive. Additionally, positive and negative perfectionism scale and attitude measurement question about the severity of social issues, as well as the scale of socio-political perfectionism, were used as the instruments. The scale related to socio-political perfectionism was obtained by using the factor analysis having a 12-item factor, and applied in the present study for the first time. The validity and reliability of the scale were determined as optimum. The results were explained by psychological and sociological researches and theories by representing the effectiveness of cultural differences in the socio-political perfectionism.

کمال گرایی سیاسی-اجتماعی: یک مطالعه بین فرهنگی

پژوهش حاضر به عنوان پژوهشی میان رشته ای بین جامعه شناسی و روانشناسی، با هدف ایجاد مقیاسی برای کمال گرایی سیاسی-اجتماعی و مقایسه کمال گرایی در بین دانشجویان 18 تا 35 ساله ایرانی مقیم ایران (155 نفر) و همچنین افراد مقیم آلمان و کانادا (105 نفر) انجام شد. در این راستا، نمونه (360 نفر) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه ها را تکمیل و داده ها به صورت آنلاین با استفاده از Google Derive جمع آوری شد. همچنین مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی (تری شورت و همکاران) و پرسش نگرش سنجش شدت مسائل اجتماعی و نیز مقیاس کمال گرایی سیاسی-اجتماعی به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گرفت. مقیاس کمال گرایی اجتماعی-سیاسی با استفاده از تحلیل عاملی با عاملی 12 سوالی به دست آمد و برای اولین بار در پژوهش حاضر اعمال شد. اگرچه این پژوهش به عنوان پژوهش مقدماتی در نظر گرفته شده است، اما روایی و پایایی مقیاس بهینه تعیین شد، بنابراین می توان از آن در پژوهشی مشابه استفاده کرد. کمالگرایی مثبت و منفی و کمال گرایی سیاسی-اجتماعی و نیز نگرش به شدت مسائل اجتماعی در بین دانشجویان ایرانی مقیم ایران با دانشجویان غرب مقایسه شد. نتایج به وسیله نظریه ها و پژوهش های روان شناختی و جامعه شناختی با بازنمایی اثربخشی تفاوت های فرهنگی در کمال گرایی سیاسی-اجتماعی تبیین شد.

تبلیغات