کلید واژه ها: فرهنگ حقوق فرهنگی نظام بین الملل حقوق بشر سبک زندگی تنوع فرهنگی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۵۹ - ۷۹
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۵

An Analysis to the Conceptual Development of Culture in International Human Rights Law and Its Impact on the Promotion of Cultural Rights

The present article, in a descriptive-analytic method and on a library-based approach, aims to investigate the conceptual development of culture in International Human Rights Law and its relationship with the promotion of cultural human rights. Culture, as the essence of being human, is central to man and without which no rights are possible. In International Law arena, culture is mostly presented in cultural rights discourse, and various expressions of the concept could be found in different international instrument. This study demonstrates that, from the establishment of UN up to now, the concept of culture has experienced three evolutional interpretations: culture as culture of elites or high culture, culture as popular culture and culture as a way of life. This evolutional process shows the increasing significance of cultural diversity in the contemporary International Law and consequently promotion of cultural rights.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱

چکیده

فرهنگ عنصر حیاتی زیست فردی و جمعی بشر بوده و حیات انسانی به آن وابسته است و بستر شکل گیری سامانه و سیره اخلاقی و حقوقی جامعه بشری است و بدون آن هیچ حقی قابل تعریف و تبیین نیست. این مفهوم در عرصه حقوق بین الملل، بیش از همه در نظام بین المللی حقوق بشر و گفتمان حقوق فرهنگی مطرح می گردد و در اسناد مختلف حقوقیِ بین المللی و در بیان های متفاوتی به کار رفته است. مقاله حاضر بر آن است تا به شیوه ای توصیفی تحلیلی و با روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای، به بررسی سیر تحول مفهوم فرهنگ در نظام بین المللی حقوق بشر و پیوند آن با ارتقای حقوق فرهنگی بشر بپردازد. این پویش نشان می دهد که از زمان تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون، مفهوم فرهنگ سه تعبیر تکاملی را تجربه کرده است: فرهنگ به مثابه فرهنگ نخبگان، فرهنگ به مثابه فرهنگ عامه و فرهنگ به مثابه سبک زندگی. این روند رو به تکامل حاکی از توجه روزافزون به اهمیت فزاینده تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل کنونی و درنتیجه ارتقای حقوق فرهنگی بشر است.

تبلیغات