آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳

چکیده

کودکان موجوداتی صادق، زودباور و بسیار آسیب پذیر هستند. همین ویژگی ها آنها را به یکی از بهترین طعمه های تبلیغات تجاری تبدیل کرده است. کودکان علاوه بر قدرت خریدی که از درآمدهای توجیبی خود دارند تا حد زیادی بر خریدهای خانواده ها نیز تأثیرگذار هستند. به علاوه بازار آینده یک محصول را تأمین می کنند. این قابلیت باعث شده است بازار فروش کالاها و خدمات به کودکان، یکی از پرفروش ترین بازارها محسوب شود و در نتیجه کودکان به طور بی رویه مخاطب تبلیغات تجاری قرار گیرند. برای حمایت از کودکان در برابر آثار سوء ناشی از این تبلیغات، پرسش این است که چه شیوه هایی برای مقررات گذاری تبلیغات تجاری خطاب به کودکان وجود دارد؟ به عبارت دیگر چه کسی و با چه مکانیسمی باید به مقررات گذاری در زمینه تبلیغات تجاری خطاب به کودکان بپردازد؟ صنعت تبلیغات؟ دولت؟ یا هر دو؟ از این گزینه های سه گانه به خودمقررات گذاری، مقررات گذاری دولتی و مقررات گذاری مشترک یاد می شود. این مقاله شیوه های مذکور را در کشورهای مختلف مطالعه و در پرتو نتایج ناشی از این مطالعه وضعیت مقررات گذاری تبلیغات تجاری خطاب به کودکان در ایران را بررسی می کند.

Systems of Regulation of Advertising Aimed at Children in Television

The Children are honest, credulous and vulnerable. These characters have been making them as one of the best baits for commercial advertising. In addition to their purchasing power from their pocket proceeds, they also have a significant effect on their family’s purchases. Also, they provide the future market of a product. This capability led to market of selling products and services to children has become one of the best-selling markets and thus, children are excessively addressed to commercial advertising. For protecting children from these adverse effects of commercial advertising, this is the question that which methods exist for children’s advertising regulation? In the other words, who should regulate the advertising aimed at children and how? Advertising industry? Government? Or both of them? These triple types of regulation are: self-regulation, state regulation and co-regulation. This paper studies these types of regulations in various countries and in the light of the results from this study, examines the situation of regulation of advertising aimed at children in Iran.

تبلیغات