آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳

چکیده

از 31 ماه مه تا 11 ژوئن 2010 در کامپالا پایتخت اوگاندا اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه رم برگزار شد. یکی از موضوعاتی که در جریان این کنفرانس مطرح شد، تعریف تجاوز و مشخص ساختن شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جنایت تجاوز بود. در خصوص تعریف جرم تجاوز، دولتهای حاضر در اجلاس بازنگری موافقت کردند که مفاد قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب 14 دسامبر 1974 مبنا قرار گیرد و در خصوص اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، کنفرانس توافق کرد که وضعیت مربوط به ارتکاب تجاوز، فارغ از عضویت کشور ذیربط در اساسنامه دیوان، بتواند طبق فصل هفتم منشور ملل متحد از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی ارجاع شود.

Considerations on the Concept of the ‘Aggression’ in the Review Conference of the Statue of International Criminal Court

From May 31 to June 11, 2010 in Kampala Uganda, the Review conference of the Rome Statute was held. One of the topics discussed during this conference was the definition of aggression and clarifying the conditions for exercising the jurisdiction of International Criminal Court. Regarding the definition of aggression, the present States in review conference agreed that the provisions of Resolution 3314 the UN Generral Assembly approved Dec. 14, 1974 could be based on the International Criminal Court. In this article we will analysis the different aspects of the conference and the challenges ahead of the concept of aggression in the statute.

تبلیغات