نویسندگان: پوریا عسکری

کلید واژه ها: اشخاص دارای معلولیت حقوق بین المللی بشردوستانه حمایتهای خاص مخاصمات مسلحانه قواعد استاندارد کنوانسیونهای ژنو

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۲۵۹ - ۲۶۹
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۰

Protection of Persons with Disabilities in Armed Conflicts

Persons with disabilities make up the world’s largest and most disadvantaged minority. This special group of vulnerable people is in need of special protection to continue their life. <br />    The UN Convention on the Rights of persons with Disabilities ensures that the world’s largest minority enjoys the same rights and opportunities as everyone else. It covers the many areas where persons with disabilities have been discriminated against in peacetime. It also insists on special respect and protection of persons with disabilities in times of armed conflicts according to the rules and customs of international law. According to the Law of Armed Conflicts or International Humanitarian Law (IHL), the disabled and infirm affected by armed conflict are entitled to special respect and protection, Armed Conflicts.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱

چکیده

 اشخاص دارای معلولیت به عنوان اقشارآسیب پذیری که از نارسایی های جسمانی و دماغی برخوردارند، برای بهره مندی از حیات خود نیازمند حمایتهای خاص و ویژه ای می باشند که عمده این موارد در کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مورد توجه دولتها و جامعه بین المللی قرار گرفته است. با وجود این، دامنه اینگونه حمایتهای خاص از دوران صلح فراتر می رود و اشخاص دارای معلولیت مطابق قواعد و عرفهای حاکم بر مخاصمات مسلحانه، در زمان جنگ نیز علاوه بر بهره مندی از حمایتهای کلی مربوط به نظامیان و غیرنظامیان، از حمایتهای خاص حقوق بین المللی بشردوستانه هم منتفع می گردند.

تبلیغات