نویسندگان: عبدالرحیم قنوات

کلید واژه ها: یاقوت حموی معجم البلدان کاشان

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۷۳ - ۱۸۰
دریافت مقاله

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵

چکیده

اطلاعاتی که یاقوت حموی (575 625 ق) در فرهنگ نامه جغرافیایی معجم البلدان، درباره کاشان به دست داده است، مجمل ولی متنوع است. یاقوت از موقعیت جغرافیایی و اداری کاشان، برخی نواحی آن، پیوستگی اش با قم، فتح آن به دست مسلمانان، صنایع سفالین آن و برخی علمای این شهر گزارش داده است. شاید جالب ترین بخش گزارش یاقوت، اشاره او به رواج کامل مذهب تشیّع امامیه در کاشان و خبر از رسمی رایج در میان روستائیان این شهر در استقبال از ظهور امام غایب باشد.