هنر و تمدن شرق

رهیافتی بر کارکرد آیینی غار کلماکره

نویسندگان: محمد کلهر

کلید واژه ها: کلماکرهغارهای آئینیآئین مِهرپل دختر

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۰۰
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex