مجلاتپژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

صاحب امتیاز: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول:   بختیار شعبانی ورکی

سردبیر: بختیار شعبانی ورکی

مدیر اجرایی: محمدرسول فیاض صابری

هیئت تحریریه: دکتر محمود مهر محمدی، دکتر خسرو باقری، علی ذکاوتی قراگزلو، دکتر محمود سعیدی رضوانی، دکتر بختیار شعبانی ورکی، دکتر هاشم فردانش، دکتر نعمت الله موسی پور، دکتر بهروز مهرام، دکتر سید امیر امین یزدی

نشانی: مشهد - میدان پارک ملت - پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دفتر مجله کد پستی: 9177948974

تلفن: 8803696(0511) فکس: 8783012(0511)

وب سایت: http://fedu.um.ac.ir

پست الکترونیک: jsep@um.ac.ir


آرشیو نشریه: