مجلاتجاویدان خرد


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با همکاری انجمن حکمت و فلسفه ایران 

مدیر مسئول: دکتر عبدالحسین خسروپناه  

سردبیر: دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی 

مدیر اجرایی: فرشته کاظم پور 

هیئت تحریریه: غلامحسین ابراهیمی دینانی، شهین اعوانی، غلامرضا اعوانی، شهرام پازوکی، نصرالله پور جوادی، حسین معصومی همدانی، سید حسین نصر، ویلیام چیتیک، هیوستون اسمیت، اکیرو ماتسوموتو، تو و مینگ 

نشانی: تهران، خیابان نوفل شاتو، خیابان شهید آراکلیان، شماره 4، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران،

تلفن:66492169(021)    

وب سایت: http://www.irip.ir

پست الکترونیک: javidankherad@irip.ir  


آرشیو نشریه: