ادبیات عرفانی - علمی-پژوهشی

ادبیات عرفانی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۸۰
مدیر مسئول: محبوبه مباشری
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)
صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: مهدی نیک منش
مدیر اجرایی: رویا مشمولی پیله رود
هیئت تحریریه: مهین پناهی، مریم حسینی، عبدالحسین فرزاد، حسین فقیهی، رحمان مشتاق مهر، عباسعلی وفایی، علیرضا نیکویی، محبوبه مباشری، مهدی نیک منش
آدرس: تهران- میدان ونک- خیابان ده ونک- دانشگاه الزهرا (س)- دانشکده ادبیات- طبقه سوم- اتاق 315- دفتر مجلات
وب سایت: http://jml.alzahra.ac.ir/
پست الکترونیکی: adabiaterfani@alzahra.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲