دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی - علمی-پژوهشی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی

 


توقف انتشار

 

از سال 1388 نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به چهار مجله به نام های 1. جستار های ادبی 2. زبان و ادبیات عربی 3. مجله زبانشناسی و گویش های خراسان 4. مطالعات زبان و ترجمه تفکیک شده است.

 

 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

 

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد  

مدیرمسئول: دکتر سید حسین فاطمی 

سردبیر: دکتر مه دخت پور خالقی چترودی 

هیات تحریریه: دکتر علی اشرف صادقی، دکتر سید حسین فاطمی، دکتر مه دخت پور خالقی رود معجنی، دکتر تقی پور نامداریان، دکتر تقی وحیدیان کامیار، دکتر محمد جاوید صباغیان، دکتر محمد جعفر یاحقی، دکتر علی محمد حق شناس، دکتر محمد حسین یمین، دکتر سید مهدی زرقانی، دکتر علی گوزل یوز، دکتر حبیب الله عباسی 

نشانی:   مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، کد پستی 9177948883 . صندوق پستی: مشهد، 9177948883 

تلفن: 33-8796829(0511)  فکس:8796840(0511)

وب سایت:   http://jls.um.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳