مطالعات سیاست گذاری تربیت معلم - پژوهش در تربیت معلم سابق -

مطالعات سیاست گذاری تربیت معلم - پژوهش در تربیت معلم سابق


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
e-issn: ۲۶۴۵-۷۷۲۵
دوره انتشار: سالنامه
ناشر: دانشگاه فرهنگیان
p-issn: ۲۶۴۵-۷۷۲۵
صاحب امتیاز: دانشگاه فرهنگیان
سردبیر: دکتر منیره رضایی
مدیر داخلی: زهرا رستمی
هیئت تحریریه: دکتر حسین خنیفر، دکتر حسن ملکی، دکتر زهرا گویا، دکتر طاهر روشندل اربطانی، دکتر محمدرضا سرمدی، دکتر شهین ایروانی، دکتر حسین عبدالهی، دکتر محمدرضا امام جمعه، دکتر محمود تلخابی، خلیل غلامی اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر محمدرضا سرکارآرانی
وب سایت: http://te-research.cfu.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵