هستی و شناخت - نشریه علمی (وزارت علوم)

هستی و شناخت (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: فلسفه و منطق
e-issn: ۲۶۷۶- ۶۸۰۹
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۳
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط
ناشر: دانشگاه مفید
p-issn: ۲۴۲۳-۴۶۶۴
صاحب امتیاز: دانشگاه مفید
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر ضیاء موحد
هیئت تحریریه: شاپور اعتماد، سید محمد انتظام، علی الله بداشتی، محمد ایلخانی، امیر دیوانی، ضیاء موحد، میرسعید موسوی کریمی
آدرس: قم، انتهای بلوار شهید صدوقی، میدان مفید. دانشگاه مفید، دفتر مجله هستی و شناخت
تلفن: ۰۲۵۳۲۱۳۰۲۸۷
وب سایت: http://philosophy.mofidu.ac.ir/
پست الکترونیکی: ek.mofidu@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات