فناوری آموزش و یادگیری -

فناوری آموزش و یادگیری


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی

مدیر مسئول: اسماعیل زارعی زوارکی

سردبیر: داریوش نوروزی

مدیر اجرایی: حمیدرضا مقامی

هیئت تحریریه: محمد حسن امیر تیموری، جواد حاتمی، حسن رستگارپور، اسماعیل زارعی زوارکی، بی بی عشرت زمانی، محمد سیفی، خدیجه علی آبادی، هاشم فردانش، فرخنده مفیدی، داریوش نوروزی، محمد رضا نیلی احمدآبادی

وب سایت: http://jti.atu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
دوره انتشار: سالنامه

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات