تأملات فلسفی - علمی-پژوهشی

تأملات فلسفی


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه زنجان

مدیر مسئول: سحر کاوندی

سردبیر: سحر کاوندی

مدیر داخلی: حسین اترک

هیئت تحریریه: محمد ایلخانی، محمود عباسی، سعید نظری توکلی، عین الله خادمی، منصور ایمانپور، سحر کاوندی، حسین اترک، محسن جاهد، مهدی محبتی

نشانی: زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، دفتر گروه فلسفه، فصلنامه تأملات فلسفی

تلفن: 33054103(024)      فکس: 32283201(024)

وب سایت: http://phm.znu.ac.ir

پست الکترونیک: Taammulat@znu.ac.ir 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: فلسفه و منطق
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۲
ناشر: دانشگاه زنجان
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳