زبان شناسی و گویش های خراسان - نشریه علمی (وزارت علوم)

زبان شناسی و گویش های خراسان (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: زبان شناسی
e-issn: ۲۳۸۳-۲۶۹X
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۰
جانشین سردبیر/قائم مقام: دستیار سردبیر: امیر بوذری
مدیر مسئول: دکتر شهلا شریفی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
p-issn: ۲۰۰۸-۷۲۳۳
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر مهدی مشکوه الدینی
مدیر داخلی: دکتر شهلا شریفی
هیئت تحریریه: دکتر عباس علی آهنگر، دکتر مصطفی عاصی، دکتر علی خزاعی فرید، دکتر محمد عموزاده مهدیرجی، دکتر جلال رحیمیان، دکتر رضا زمردیان
آدرس: میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
وب سایت: https://jlkd.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: lj@um.ac.ir
کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۸۸۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰