زبان شناسی و گویش های خراسان - نشریه علمی (وزارت علوم)

زبان شناسی و گویش های خراسان (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول: دکتر سید حسین فاطمی

سردبیر: دکتر سید حسین فاطمی

مدیر اجرایی: دکتر شهلا شریفی

هیئت تحریریه: دکتر عباس علی آهنگر، دکتر مصطفی عاصی، دکتر علی خزاعی فرید، دکتر محمود عموزاده مهدیرجی، دکتر جلال رحیمیان، دکتر مهدی مشکوة الدینی ، دکتر رضا زمردیان، دکتر افضل وثوقی

نشانی: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، کد پستی 9177948883 دفتر مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان

تلفن:     (0511)8796830فکس: 8794144(0511)

وب سایت: http://jm.um.ac.ir

پست الکترونیک: lj@um.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: زبان شناسی
دوره انتشار: سالنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶