معرفت کلامی - علمی-پژوهشی

معرفت کلامی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس‌سره

مدیر مسئول: محمود فتحعلی

سردبیر: ابوالفضل ساجدی

مدیر اجرایی: محمدصادق ساجدی

 

هیئت تحریریه: محمد حسین‌زاده، قربان علمی، ابوالفضل ساجدی، احمدحسین شریفی، علیرضا قائمی‌نیا، محمدحسن قدردان قراملکی، علی مصباح، محمد محمدرضایی

نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

تلفن:32113481 (025)    فکس: 32934483 (025)

وب سایت: http://kalami.nashriyat.ir

پست الکترونیک: m.kalami@qabas.net


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۸ مهر ۱۳۹۱
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵