مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی 1388شماره 7

مقالات

۱.

بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر ساختار سازمانی در بانک کشاورزی

۲.

بررسی اثر بخشی تبلیغات شرکت ملی گاز ایران در راستای بهینه سازی مصرف

۳.

ارزیابی تمایلات(ترجیحات)مشتریان در فرایند تصمیم گیری خرید کالاهای خارجی

۴.

ارزیابی عوامل موثر بر رضایت خریدار در زنجیره تامین(مطالعه موردی: کارخانجات مواد غذایی استان اصفهان)

۵.

هوش فرهنگی و رابطه آن با ویژگی های کارآفرینانه مدیران سازمان های غیر دولتی در ایران

۶.

ارزیابی کیفیت خدمات در دفاتر پلیس +10 با استفاده از روش سروکوال

۷.

تبیین میزان رضایت مشتریان از طراحی محصول شرکت تولید سن سون با تاثیر پذیری از مدل کانو

۸.

ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف کننده(شش طبقه محصول مصرفی در فروشگاه رفاه سطح شهر تهران)