جامعه شناسی ارتباطات

جامعه شناسی ارتباطات

جامعه شناسی ارتباطات سال سوم زمستان 1401 شماره 10

مقالات

۱.

رابطه بین سواد تکنولوژیکی و فرهنگ سازمانی با متغیر میانجی سواد رسانه ای در بین کارکنان شهرداری اصفهان

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی سواد تکنولوژیکی سواد رسانه ای کارکنان شهرداری اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۳
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سواد تکنولوژیکی و فرهنگ سازمانی با متغیر میانجی سواد رسانه ای در بین کارکنان شهرداری مرکزی شهر اصفهان بود. روش پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث اجرا، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل همه کارکنان شهرداری مرکزی شهر اصفهان به تعداد 250 نفر بود. با استفاده از فرمول کوکران 151 نفر از کارکنان شهرداری مرکزی شهر اصفهان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونه گیری در دسترس بود. ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه سواد تکنولوژیکی رادوان و کاتز (2010)، فرهنگ سازمانی هافستد و سواد رسانه فلسفی (1393) بود. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ بررسی و با توجه به ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه ها تأیید شد؛ همچنین برای بررسی روایی همگرا، از شاخص میانگین واریانس استخراج شده (AVE) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با نرم افزار SmartPLS انجام شد؛ همچنین برای بررسی رابطه بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد سواد رسانه ای، اثر میانجی گری در رابطه سواد تکنولوژیکی و فرهنگ سازمانی را ندارد و تنها رابطه مستقیم بین سواد تکنولوژیکی و فرهنگ سازمانی تأیید می شود. نتایج دیگر پژوهش نشان داد بین سواد تکنولوژیکی و فرهنگ سازمانی کارکنان شهرداری شهر اصفهان رابطه معناداری وجود دارد؛ بین سواد تکنولوژیکی و سواد رسانه ای کارکنان شهرداری شهر اصفهان رابطه معناداری وجود دارد؛ بین فرهنگ سازمانی و سواد رسانه ای کارکنان شهرداری شهر اصفهان رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت، چنانچه سواد تکنولوژیکی و رسانه ای کارمندان شهرداری در سطح بالایی باشد، فرهنگ سازمانی در سطح مطلوبی خواهد بود.
۲.

جامعه شناسی محیط زیست

نویسنده:

کلید واژه ها: محیط زیست جامعه شناسی محیط زیست سبک زندگی الگوی مصرف تغییرات اقلیمی گرم شدن زمین دستکاری ژنتیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۶۸
این مطالعه با هدف بررسی جامعه شناسانه نحوه رفتار انسان بر محیط طبیعی و بررسی چالش های محیط زیست، اینکه محیط زیست چگونه بر جامعه تأثیر گذار بوده و جامعه چگونه بر محیط زیست اثر گذار است انجام شده است. در این مقاله ضمن تبیین نظریات جامعه شناسی کلان و خرد در رابطه با محیط زیست، موضوعات بررسی جامعه شناسی محیط زیست شامل: مسئله آب، خشکسالی، تغییرات اقلیمی، گرم شدن زمین، مسئله هوا، تغییر الگوی مصرف، علم مهندس ژنتیک به عنوان چالش های محیط زیستی و به ویژه در رابطه با محیط زیست ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
۳.

نقش مدیریت رسانه های اجتماعی در گسترش فرهنگ رسانه

کلید واژه ها: فرهنگ فرهنگ رسانه رسانه های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۵
فرهنگ، شکلی از فعالیت بسیار مشارکتی است که در آن مردم جوامع و هویت خود را می سازند. فرهنگ به افراد شکل می دهد و باعث پرورش ظرفیت های آنها برای گفتار، عمل و خلاقیت می شود. فرهنگ رسانه ای نیز در این فرآیندها دخیل است و از آنجا که افراد زمان زیادی از رسانه استفاده می کنند تاثیرات قابل توجهی را بر دیدگاه ها و هویت مردم می گذارد. این پژوهش با هدف بررسی نقش مدیریت رسانه های اجتماعی در گسترش فرهنگ رسانه انجام شده است. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که ظهور رسانه های اجتماعی بستر مناسبی برای تداخل و ادغام فرهنگ ها و تغییر ارزش ها در جوامع مختلف شده که این امر باعث بوجود آمدن فرهنگ رسانه شده است. فرهنگ رسانه اکنون شکل غالب فرهنگی است که امروزه باعث باز تولید شخصیت اجتماعی و تغییر هویت می شود. رسانه های اجتماعی با اشتراک گذاری ایده ها و اطلاعات را از طریق شبکه های مجازی و افزایش تعاملات افراد با فرهنگ های مختلف باعث تغییر باورها و گسترش اشتراکات فرهنگی جوامع مختلف و یا ادیان و اقوام مختلف گردیده است.
۴.

مطالعه روابط بین استفاده از شبکه های اجتماعی و مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM) (مورد مطالعه شرکت نورنگار)

نویسنده:

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت نورنگار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۲۳
ﺗﺤﻮﻻت زﯾﺎدی در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رخ داده و در ﻃﯽ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮدهاﺳﺖ ﻫﻤﻮار ﺳﺎزﻧﺪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨﺎوری، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺠﺎری، ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﮔﺮوﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺪﯾﺮان اﻣﺮوزی ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮری ﻣﺜﻞ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮدازش و ﺗﻮﺳﻌﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪﻣﺪاری ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ. ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس، ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ روابط بین استفاده از شبکه های اجتماعی و مدیریت ارتباط با مشتریان در مطالعه شرکت نورنگار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. جامعه آماری تحقیق حاضر، مشتریان و کارمندان فروشگاه نور نگار می باشد. ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار اس.پی.اس.اس اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ شبکه های اجتماعی و مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری شرکت نورنگار رابطه دارند. مولفه های مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری می توانند تنوع و گستردگی شبکه های اجتماعی و شرکت نورنگار پیش بینی می کند. مولفه های مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری می توانند اعتماد داشتن به شبکه های اجتماعی و مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری شرکت نورنگار پیش بینی می کند. مولفه های مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری می توانند اطلاع رسانی و ارتباط آسان شبکه های اجتماعی و مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری شرکت نورنگار پیش بینی می کند. مولفه های مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری می توانند میزان و نوع استفاده شبکه های اجتماعی و مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری شرکت نورنگار پیش بینی می کند.
۵.

بررسی ریشه های روابط عمومی در فلسفه رواقی

نویسنده:

کلید واژه ها: روابط عمومی رواقی گری ارتباطات امید نشاط اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۳
مطالعه پرسش های عمومی و اساسی وتلاش برای یافتن پاسخ های مناسب آنها به طوری که باعث گشوده شدن چشم اندازهای توسعه بخش برای جامعه باشد، اساس فلسفه وخرد ورزی است ودراین خصوص روابط عمومی به عنوان ابزاری کارآمد برای دستیابی به پاسخ های این سوالات همیشه وازدیرباز توانمندی خود را برای تحقق جامعه ای بهتر و مورد انتظار فیلسوفان وجامعه شناسان به رخ کشیده است. روابط عمومی به عنوان حلقه اتصال اجزای یک جامعه پس ازگذار از دوران علاقه، تجربه، دانش و علم و حرفه ای گری، امروزه به یک تفکرتبدیل شده است. تفکر ارزشمندی که قدرتی باورنکردنی درایجاد چشم اندازهای موفق این دانش درعرصه توسعه اجتماعی دارد. ازمیان مکاتب فلسفی واجتماعی که نقشی پررنگ درایجاد شالوده ارتباطی و تاکید و اهمیت دیدگاه های ارزشمند خود برتوسعه اجتماعی دارند، مکتب رواقی، به عنوان فلسفه ای کاربردی در حیات دانش روابط عمومی در عصر حاضر بسیار می تواند حایز اهمیت قرار گیرد. جامعه امروز بیش از هر زمان دیگر محتاج امید، نشاط و شادمانی است و این اصول بدون مهارتهای ارتباطی و توجه به «تفکر روابط عمومی زندگی» محقق نمی شود. در اندیشه رواقیون روحی آرام، داشتن کنترل هوای نفس و توانایی رفع نیازهای عقلانی یکی از مهترین دست آوردهای بشرمحسوب می شود. رواقیون انسان را به انجام وظیفه طبیعی عاقلانه دعوت می کنند و هدف را رسیدن به نظم درونی، تکامل فردی در سایه زندگی اجتماعی و رفتار خوب با دیگر افراد می دانند. رواقی گران سعی می کنند با دنبال کردن طبیعت انسانی خود و به دست آوردن فضائلی همچون خرد، عدل و کنترل بر خویشتن ، حیاتی بشری را مملو از نشاط و شادمانی نماید. »واین مهمترین هدف ورویکرد دست اندرکاران ارتباطی جامعه است. روزنامه نگاران ودست اندرکاران روابط عمومی با ایجاد مجاری ارتباطی صحیح،آزاد وبه دور از کنترل، زمینه تبادل اطلاعات متقن را ایجاد می کند.با نشر اطلاعات باز و رشد سوادرسانه ای مردم،حق انتخاب وگزینش ایجاد شده در جامعه باعث رشد تفکرو خرد پویا وجمعی عمومی می شود و این نیزبه نوبه خود فرد فردجامعه را در یک زندگی معقول وخردمندانه ومبتنی براحترام قرارمی دهد واین مهمترین رمز حیات بشری و هدف اصلی مکتب رواقی و متخصصان علوم ارتباطات است. رواقیون ومتخصصان ارتباطات هردو از یک دریچه به جهان می نگرند. باید گفت درحقیقت رویکرد ارتباطی شیوه ای نوین ازرواقی گری است.
۶.

رابطه بین روابط عمومی الکترونیک در سازمان با عملکرد سازمان در شهرداری ها

نویسنده:

کلید واژه ها: روابط عمومی الکترونیک عملکرد سازمان شهرداری سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۲۴
روابط عمومی ها نقش مهم و کلیدی در برخورد با مخاطبان یک سازمان دارند و استفاده از فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی سبب ارتقاء سطح کیفی و کمی کارکردها در حوزه فعالیت روابط عمومی شده است. تأکید بر فن آوری اطلاعات، ابزاری برای رفع نیازهای مخاطبان و ارائه خدمات با کیفیت برتر است. لذا فن آوری اطلاعات به عنوان ابزار مدیریتی روابط عمومی ، می تواند مفید واقع شود، از این رو روابط عمومی الکترونیک می تواند روش خوبی را در اختیار مدیران سازمان، شرکت ها و مؤسسات قرار دهد تا با مخاطبان و تشکیلات خود ارتباطی دو سویه و گسترده برقرار کند و به سرعت از نظرات آنها مطلع شوند . روابط عمومی به عنوان ابزاری که قادر است اطلاعات کافی و لازم را در اختیار مخاطبان، کاربران و استفاده کنندگان قرار دهد. لذا هدف از این پژوهش رابطه بین روابط عمومی الکترونیک در سازمان با عملکرد سازمان در شهرداری می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از روش میدانی و مطالعات کتابخانه ای بهره گرفته شده است. روش تحقیق در این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان روابط عمومی شهرداری می باشد. با توجه به تحقیقی که انجام گرفته است مدیران روابط عمومی شهرداری معتقد هستند که به کارگیری روابط عمومی الکترونیک، منجر به رضایت مشتریان (ارباب رجوع)، منجر به بهبود عملکرد سازمان، منجر به افزایش کارایی کارکنان و منجر به بالا رفتن سطح پاسخگویی به مشتری می شود. و در انتها محقق به این نتیجه رسید که بین بکارگیری روابط عمومی الکترونیک و افزایش رضایت ارباب رجوع در شهرداری رابطه معناداری وجود دارد. بین روابط عمومی الکترونیک و بهبود عملکرد سازمانی در شهرداری رابطه معناداری وجود دارد. بین روابط عمومی الکترونیک و افزایش کارایی کارکنان شهرداری رابطه معناداری وجود دارد. بین روابط عمومی الکترونیک و بهبود پاسخگویی به ارباب رجوع در شهرداری رابطه معناداری وجود دارد.