دانش و توسعه

دانش و توسعه

دانش و توسعه 1378 شماره 10

مقالات

۱.

موقعیت و پایگاه اجتماعی

کلید واژه ها: پایگاه شغلیسازمانهاموقعیتپایگاه اجتماعیذخائرمهارت‌هاصلاحیتها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴
هر موقعیتی را پایگاههایی است که افراد بنا به اطلاعات، ذخایر، جربزه شخصی و گاه بر حسب تقدیر در یکی از آنها قرار می گیرند. در یک بنگاه ضمن این که اهداف از نظر اهمیت رده بندی شده و ابزار تحقق آنها نیز مشخص شد، موقعیتها که وسایل سازمانی تحقق اهداف هستند، قشربندی می شوند و هرچه یک بنگاه عریض و طویلتر باشد پایه های هرم پایگاهها وسیع تر خواهد بود.
۲.

درآمدی بر طراحی یک نظام اقتصادی بر محور تعاون

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالتدولتانگیزهنظام اقتصادینظام تعاونیآزادی اقتصادیمالکیت بر ابزارهای تولیدک عنصر یک رای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۹
در این مقاله سعی کرده ایم نگرش جدیدی را در خصوص کارکرد بنگاههای تعاونی اعمال نموده و تعاونی را به عنوان یک نظام اقتصادی که می تواند در بردارنده همه ویژگیهای نظامهای رایج اقتصادی باشد مورد مطالعه قرار دهیم.
۳.

بررسی رابطه بین رضایت مندی شغلی و عملکرد معلمین در مدارس راهنمایی منطقه طرقبه (مشهد)

کلید واژه ها: حقوقترفیععملکردرضایتمندی شغلیغرامتهمتایانناحیهزیردست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۳
ارتقاء عملکرد معلمان هدفی است که مدیران اجرایی همواره تمایل دارند به طور مشخص و قابل اطمینانی راههای دست یابی به آن را دریابند. در این تحقیق، محقق رضایت مندی شغلی را به عنوان یکی از مولفه های مهم تاثیرگذار در سطح عملکرد معلمین تلقی کرده است و به بررسی رابطه بین رضایت مندی شغلی و عملکرد معلمین در مداریس راهنمایی منطقه طرقبه پرداخته است، تا بدین طریق مشخصه های خشنودی شغلی که بیشترین تاثیر را در ارتقاء عملکرد معلمین دارند شناسایی گردد و مورد استفاده دست اندرکاران محترم در نظام آموزش و پرورش قرار گیرند.
۴.

گزینه سیاستهای راهبردی رشد درون گرا و اثرات بحرانهای خارجی تجارب کشورهای شرق آسیا

نویسنده:

کلید واژه ها: رشد درون زاتوسعه پایدار و فراگیربومی شدن فن آوریهمگرایی اقتصادی در منطقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵
در سالهای اخیر مسائل بازسازی اقتصادی با جهت گیری رسدن به رشد مستمر و فراگیر و بلندمدت در ستور کار مسؤولان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. شکتس راهبردهای توسعه اقتصادی بر پایه الگوهای رشدگرا در دو برنامه عمرانی قبل از انقلاب اسلامی در ایران و هم چنین کشورهای آمریکای لاتین و عدم توفیق دست یابی به رشد پایدار و فراگیر توام با کاهش شکاف درآمدی بین گروههای مختلف به عنوان ضعف اساسی راهبرد سیاست جانشینی واردات و الگوی رشد نئوکلاسیکها به عنوان تجارب ناموفق می تواند مورد بحث و بررسی قرار گرفته شود.
۵.

الگوبرداری از بهترینها

کلید واژه ها: الگو براری از بهترین هامهندسی همزمان در مرحله طراحی و ساختمهندسی مستقیمتولید بموقعمرحله برنامه ریزی محصولمرحله طراحی محصولمرحله تولید محصولمهندسی مجردمهندسی معکوسمدیریت کیفیت جوامع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۰
همپای پیشرفت و گسترش تجارت جهانی ورود به بازار با توجه به رقابت فشرده روز به روز دشوارتر می شود. حفظ بازارهای صادراتی و ورود کشورهای جدید در بازار جهانی، توسعه بازاریابی را به دنبال داشته است و امروزه هیچ کشوری از این حقیقت غافل نیست که بدون شناخت شرایط بازار بین المللی، نفوذ در ‌آن غیر ممکن است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱