مطالب مرتبط با کلید واژه " صلاحیتها "


۱.

موقعیت و پایگاه اجتماعی

کلید واژه ها: پایگاه شغلیسازمانهاموقعیتپایگاه اجتماعیذخائرمهارت‌هاصلاحیتها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴
هر موقعیتی را پایگاههایی است که افراد بنا به اطلاعات، ذخایر، جربزه شخصی و گاه بر حسب تقدیر در یکی از آنها قرار می گیرند. در یک بنگاه ضمن این که اهداف از نظر اهمیت رده بندی شده و ابزار تحقق آنها نیز مشخص شد، موقعیتها که وسایل سازمانی تحقق اهداف هستند، قشربندی می شوند و هرچه یک بنگاه عریض و طویلتر باشد پایه های هرم پایگاهها وسیع تر خواهد بود.