جامعه شناسی (دانشگاه آزاد آشتیان)

جامعه شناسی (دانشگاه آزاد آشتیان)

مجله جامعه شناسی دانشگاه آزاد آشتیان 1385شماره 5 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی مفهوم شهر و شهروندی از دیدگاه جامعه شناسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

بررسی رابطه بین طلاق و بزهکاری فرزندان (14 تا 18 ساله شهر تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)