جامعه شناسی (دانشگاه آزاد آشتیان)

جامعه شناسی (دانشگاه آزاد آشتیان)

مجله جامعه شناسی دانشگاه آزاد آشتیان 1384شماره 4 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی بنیان های سرمایه اجتماعی با تکیه بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان شهر اراک 1384(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۶۶
۵.

بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر گرایش به ورزش در بین دانشجویان ورزشکار (مطالعه موردی دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۰ تعداد دانلود : ۱۹۳۲
۶.

نقش عدم همدلی والدین بر بزهکاری نوجوانان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)